مرور برچسب

شبکه یاری کودکان

کارگاه آموزشی تاب آوری به همت شبکه کمک برگزار شد

کارگاه آموزشی تاب آوری به همت شبکه کمک برگزار شد شبکه کمک متشکل از چندین شبکه و سازمان مردم نهاد با هدف یاری  جامعه برای پیشگیری و مهار بحران ها و اسیب های اجتماعی تاسیس شده است..این شبکه  به منظور ارتقا آگاهی و افزایش توان نهاد های مدنی…