مرور برچسب

طاهره عزیزپور

تاب آوری سوگواری و فقدان عزیزان

تاب آوری خانواده به توانایی خانواده در مقاومت در برابر سختی ها اشاره دارد. تاب آوری فقط پشت سر گذاشتن فقدان و کنار آمدن با آشوب ها نیست، بلکه شامل سازگاری مثبت نیز می شود، یعنی بازیابی مجدد توانایی کامیابی و رشد مثبت از طریق تجربیات دردناک.…

تاب آوری همسران

تاب آوری زوجین به توانایی همسران برای غلبه بر موانع، ناملایمات و شکست ها اشاره دارد که در نتیجه قوی تر ظاهر می شوند.تاب آوری همسران به معنی روابطی است که به هنگام تعارض مقاومت می کنند و از هم نمی پاشند

تاب آوری فرهنگی

توانایی حفظ و بازیابی ویژگی های فرهنگی را که میتواند شامل ارزشها و اعتقادات نیز باشد تاب آوری فرهنگی می نامند