مرور برچسب

طلاق والدین

طلاق والدین تاب آوری کودکان را به چالش میکشد

طلاق والدین تاب آوری کودکان را به چالش میکشد آسیب پذیری برخی کودکان طلاق و تاب آوری کودکان دیگر در هنگام مواجهه با تغییرات و چالشهای طلاق محققان را بر آن داشته تا تاثیر خصوصیات خود کودکان را در مقابله با طلاق بررسی کنند اگرچه روشن است که…