مرور برچسب

مؤلفه‌های تاب‌آوری در زنان

اهمیت تاب‌آوری زنان

چرا تاب‌آوری زنان دارای اهمیت است؟ زنان به‌دلیل قضاوت‌های خانواده و جامعه که از ابتدای تولد، رشد و تربیت‌شان را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهند، به مراتب نسبت به مردان، آسیب‌پذیرترند.زنان به‌دلیل آن‌که در نقش‌های مراقبتی تعریف می‌شوند، دغدغه‌هایی…