مرور برچسب

مفاهیم مشابه تاب آوری

مفاهیم پنجگانه تاب آوری

مفاهیم پنجگانه تاب آوری دارای اهمیت است و بایستی مورد توجه قرار بگیرد یکی از مشکلات رایج در بحث تاب آوری این است که در میان تعاریف متعدد از آن، تعاریف پذیرفته شده جهانی وجود ندارد.