مرور برچسب

منا نویدطهرانی

چند نکته برای توسعه تاب آوری

  چند نکته برای توسعه تاب آوری به گزارش میگنا هرکسی در زندگی اش با چالش هایی مواجه می شود. بعضی از این تجربیات ممکن است ناخوشایند یا منفی باشد ، مانند ابتلا به یک بیماری سخت ، تنها ماندن ، نمره ی کمی از یک آزمون به دست