مرور برچسب

منا نویدطهرانی

چند نکته برای توسعه تاب آوری

احساسات خوب یا بد نیستند ، آنها فقط کمک می کنند که خودمان ،خواسته هایمان و نیازهایمان را درک کنیم.استفاده از خودگویی سودمند ، یک استراژی مهم است که ما را تاب آورتر می کند. هر گاه آرام هستید ، به راهکارهای مقابله بهتر بیندیشید.خودگویی سودمند…