مرور برچسب

مهربانی و تاب‌ آوری

مدیر و موسس خانه تاب آوری : تاب آوری توانایی مهربانی است

مدیر و موسس خانه تاب آوری : تاب آوری توانایی مهربانی است مهربانی مسری است مهربانی بر خوبی تمرکز میکند نقطه مقابل افکار و رفتار منفی مهربانی است نمی­توان روی کار خوبی متمرکز شد و در همان حال هم منفی­ گرا بود این دور از یک جنس نیستند .

چه ویژگی هایی تاب آوری را تقویت میکند ؟

چه ویژگی هایی تاب آوری را تقویت میکند ؟ تاب آوری را نمی توان به صورت یک ویژگی ثابت و صفر و صدی در نظر گرفت و اینگونه استنباط کرد که شما این ویژگی را دارید یا خیر؛ بلکه چیزی است که شما روی آن کار می کنید و آن را رشد می دهید و مهارتهای معینی…