مرور برچسب

نویسنده خانه تاب آوری

چه ویژگی هایی تاب آوری را تقویت میکند ؟

چه ویژگی هایی تاب آوری را تقویت میکند ؟ تاب آوری را نمی توان به صورت یک ویژگی ثابت و صفر و صدی در نظر گرفت و اینگونه استنباط کرد که شما این ویژگی را دارید یا خیر؛ بلکه چیزی است که شما روی آن کار می کنید و آن را رشد می دهید و مهارتهای معینی…