مرور برچسب

پرسشنامه تاب آوری تحصیلی

تاب آوری تحصیلی ( بررسی شاخص های روان سنجی )

معرفی پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ARI) تاب آوری تحصیلی فرآیند موفقیت در مدرسه را مورد مطالعه قرار میدهد . پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ARI)  توسط ساموئلز در سال ۲۰۰۴ ساخته شده  و در واقع رساله دکتری ایشان بوده است. سپس با گسترش مطالعه در سال…