مرور برچسب

یادگیری زبان و تاب آوری

اهمیت تاب آوری در دنیای آموزش، سنجش تاب آوری در زبان آموزان

و حال من به عنوان یک پژوهشگر در حوزه آموزش، تاب آوری را بر روی زبان آموزان ایرانی بررسی کرده و نتایجی را کسب کرده ام که شاید بتواند در بحث آموزش و هر چه بالاتر بردن کیفیت یادگیری در دانش آموزان و به خصوص زبان آموزان، مؤثر واقع شود.