مرور برچسب

تاب آوری بیماران

بررسی خودکارآمدی‎ ‎و‎ ‎تاب‌آوری‎ ‎در‎ ‎روابط‎ ‎حمایتگر‎ ‎خانواده‎ ‎

بنابر همین گزارش از خانه تاب آوری خودکارآمدی یک باور شخصی به توانایی فرد برای سازماندهی و اجرای دوره های عمل مورد نیاز برای دستیابی به انواع اهداف تعیین شده است خودکار آمدی به عنوان باور به توانایی های خود برای دستیابی به یک هدف یا یک نتیجه…

رابطه بین حمایت اجتماعی و “تاب‌آوری” در بین بیماران مبتلا به سرطان

یافته‌ها حاکی از آن است که بین حمایت اجتماعی و تاب‌آوری رابطه معناداری وجود دارد می‌توان با فراهم کردن حمایت‌های اجتماعی مناسب در جهت تقویت میزان تاب‌آوری در این بیماران گام برداشت

تدوین مدل ساختاری پیش بینی درد مزمن عضلانی ـ اسکلتی

تدوین مدل ساختاری پیش بینی درد مزمن عضلانی ـ اسکلتی از طریق مهارت های مقابله ای، فاجعه آفرینی، ترس، شدت و ناتوانی درد هــدف پژوهــش حاضــر تدویــن مــدل ســاختاری روابــط بیــن مهارتهــای مقابلــه ای، فاجعه آفرینــی، تــرس از درد بــر…