مرور برچسب

تاب آوری بیناد شهید

کتابچه خود آموز تاب آوری

کتابچه خود آموز تاب آوری روانشناسان و پژوهشگران  در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیده اند که افراد نیاز دارند مهارتهایی را بیاموزند که هنگام مواجهه با مشکلات و موقعیت های استرس زا به شیوه ی تاب آورانه تری تفکر و سپس عمل کنند.…