مرور برچسب

تاب آوری در اقدام

ارزش های ما در عمل و تاب آوری

همواره شگفت آور بوده که چطور ارزش های ما ، توانایی مان را برای بازگشت از چالش ها تحت تأثیر قرار می دهد . پژوهش ها حاکی از آن است؛ که ارزش های ما در عمل و تاب آوری به صورت عمیقی به یکدیگر وصل هستند .ارزش های ما با تاب آوری رابطه دارند

زندگی مبتنی بر اهداف یا زندگی مبتنی بر ارزشها ؟

ارزش باوری است که افراد یا گروه‌های انسانی در مورد چیزهای مطلوب و مناسب دارند. ارزش‌های گوناگون، نمایانگر جنبه‌های اساسی تنوع در فرهنگ انسانی هستند معمولاً عادات و هنجارهای اجتماعی، سرچشمه ارزش ها هستند .یک ارزش کاملاً قابل دستیابی نیست با…