مرور برچسب

تاب آوری زبان انگلیسی

تفکردر تدریس، تاب آوری و استرس در میان مدرسین ایرانی زبان انگلیسی

تفکردر تدریس، تاب آوری و استرس در میان مدرسین ایرانی زبان انگلیسی این مطالعه به بررسی رابطه بین تفکر در تدریس، استرس نقش و تاب آوری در میان مدرسین ایرانی زبان انگلیسی میپردازد. بدین منظور شیوه پژوهشی آمیخته جهت پاسخ به پرسش های این…