مرور برچسب

تاب آوری و بلوغ

بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب آوری

مطالعه آگاهی افزایی تغییرات بلوغ می تواند شیوه مناسبی برای افزایش تاب آوری و تحمل پریشانی نوجوانان دختر باشد.مربیان بهداشت در مدارس از این رویکرد می توانند به درک صحیح تر و واقع بینانه تر دختران از تغییرات روان شناختی و جسمانی دوره بلوغ کمک…