مرور برچسب

ورزش و تاب آوری

سبک زندگی و تاب آوری

ارتباط قوی بین سبک زندگی سالم و افزایش تاب آوری وجود دارد. چندین عامل کلیدی سبک زندگی برای افزایش تاب آوری نشان داده شده است.