اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

آموزش دوازده قدم انجمن معتادان گمنام بر تاب‌آوری و خودکارآمدی معتادان

تاثیرآموزش دوازده قدم انجمن معتادان گمنام بر تاب‌آوری و خودکارآمدی اعضای انجمن معتادان گمنام شهر قم مورد مطالعه قرار گرفته است

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش دوازده قدم انجمن معتادان گمنام بر تاب‌آوری و خودکارآمدی اعضای انجمن معتادان گمنام شهر قم بود.

روش: روش پژوهش نیمه ‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود.

جامعه آماری پژوهش شامل اعضای انجمن معتادان گمنام شهر قم بود.

از این بین، تعداد ۳۰ نفر به روش نمونه‌ گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) قرار گرفتند.

شرکت ‌کنندگان هر دو گروه پرسشنامه تاب‌آوری و پرسشنامه خودکارآمدی را در پیش ‌آزمون و پس ‌آزمون تکمیل کردند.

جلسات دوازده قدم معتادان گمنام در ۱۲ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد.

داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه‌ و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود دارد و برنامه‌ آموزش دوازده قدم می‌تواند باعث افزایش تاب‌آوری و خودکارآمدی اعضای انجمن معتادان گمنام گردد.

نتیجه‌ گیری: ‌این پژوهش حمایتی تجربی برای درمان آموزش دوازده قدم معتادان گمنام بر افزایش تاب آوری و خودکارآمدی افراد وابسته به مواد در حال بهبودی از اختلال مصرف مواد فراهم نموده لذا این درمان، روشی مناسب برای درمان افراد وابسته به مواد می‌باشد.

 

تاب‌آوری و خودکارآمدی معتادان

 

 

2 12iran resilience home iran resilience post
تاب آوری معتادان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »