اثربخشی خنده درمانی بر افزایش عزت نفس و تاب آوری زنان

0

اثربخشی خنده درمانی بر افزایش عزت نفس و تاب آوری در زنان مبتلا به ایدز

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر خنده درمانی بر افزایش عزت نفس و تاب آوری در زنان مبتلا به ایدز انجمن احیاء ارزشها بین ۳۰تا ۳۰سال بود.

روش پژوهش از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود.

نمونه پژوهش شامل ۳۰نفر از زنان بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت  و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیودیسون  پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس مانکو استفاده شد.

 

نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، خنده درمانی باعث افزایش عزت نفس و تاب آوری در زنان مبتلا به >3/ ایدز در مؤسسه خیریه احیاء ارزش ها تهران گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد

 

اثربخشی خنده درمانی بر افزایش عزت نفس و تاب آوری در زنان مبتلا به ایدز

 

اثربخشی خنده درمانی بر افزایش عزت نفس و تاب آوری در زنان مبتلا به ایدز

بنابر همین گزارش از خانه تاب آوری خنده درمانی در کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران بستری در بیمارستان موثر است. مطالعات انجام شده در این بررسی نشان داد که خنده درمانی در کاهش اضطراب و افسردگی در کودکان و بزرگسالان با بهبود قابل توجهی در اضطراب موثر بودت.

مطالعات متا آنالیز نشان داده است خنده درمانی بر بهبود پاسخ عاطفی در بیماران سرطانی تأثیر مثبت دارد، خنده درمانی، چه طنز یا خنده، تأثیر مثبتی بر اضطراب، استرس، احساس درد، خستگی و افسردگی در بیماران سرطانی دارد

خنده درمانی با مدت زمان انعطاف پذیر برای بهبود احساسات منفی در بیماران سرطانی، صرف نظر از جنسیت، سن و نوع سرطان آنها  موثر بوده است (هونگیو شی، 2024) و (سوبالوارو، 2022).

خنده درمانی بر کاهش استرس سالمندان هم بکارگرفته شده است و به طور قابل توجهی سطح استرس را در سالمندان کاهش داده است. با این حال، برای تایید این یافته ها و بررسی مزایای بالقوه خنده درمانی در سایر جمعیت ها، مطالعات بیشتر و سوگیری کمتر پیشنهاد شده است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.