اثربخشی خنده درمانی بر افزایش عزت نفس و تاب آوری زنان

0

اثربخشی خنده درمانی بر افزایش عزت نفس و تاب آوری در زنان مبتلا به ایدز

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر خنده درمانی بر افزایش عزت نفس و تاب آوری در زنان مبتلا به ایدز انجمن احیاء ارزشها بین ۳۰تا ۳۰سال بود.

روش پژوهش از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود.

نمونه پژوهش شامل ۳۰نفر از زنان بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت  و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیودیسون  پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس مانکو استفاده شد.

 

نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، خنده درمانی باعث افزایش عزت نفس و تاب آوری در زنان مبتلا به >3/ ایدز در مؤسسه خیریه احیاء ارزش ها تهران گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد

 

اثربخشی خنده درمانی بر افزایش عزت نفس و تاب آوری در زنان مبتلا به ایدز

 

اثربخشی خنده درمانی بر افزایش عزت نفس و تاب آوری در زنان مبتلا به ایدز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + دوازده =