بازی درمانی و تاب آوری تحصیلی

0

بازی درمانی و تاب آوری تحصیلی

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی بازی‌درمانی شناختی- رفتاری بر تاب‌آوری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی انجام گرفت.

از طرح شبه آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شد.

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دارای اختلال ریاضی در مقطع چهارم و پنجم ابتدایی شهر الیگودرز در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۸ بود که بر اساس نمونه‌گیری در دسترس ۳۰ نفر از دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی انتخاب‌شده و به‌صورت تصادفی در گروه آزمایش (۱۵) و گروه گواه (۱۵) قرار گرفتند.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های تاب‌آوری تحصیلی، بهزیستی تحصیلی و برنامه مداخله‌ای شامل ۱۰ جلسه ۳۰ دقیقه‌ای بازی‌درمانی شناختی – رفتاری بود.

از تحلیل کوواریانس به‌منظور بررسی فرضیات استفاده شد.

یافته‌های پژوهش نشان داد  بازی‌ درمانی شناختی- رفتاری موجب افزایش تاب‌آوری و بهزیستی تحصیلی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی می‌شود (۰۵/۰P<).

بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت که به‌کارگیری بازی‌ درمانی شناختی- رفتاری در کلاس درس موجب افزایش جذابیت و لذت‌بخشی فرآیند یادگیری و افزایش بهزیستی و تاب‌آوری تحصیلی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی می‌شود.

بازی درمانی و تاب آوری تحصیلی

 

 

 

اثربخشی بازی‌درمانی شناختی- رفتاری

بر تاب‌آوری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی

 

 

 

بازی درمانی و تاب آوری تحصیلی
تاب آوری تحصیلی

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × یک =