بازی درمانی و تاب آوری تحصیلی

0

بازی درمانی و تاب آوری تحصیلی

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی بازی‌درمانی شناختی- رفتاری بر تاب‌آوری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی انجام گرفت.

از طرح شبه آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شد.

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دارای اختلال ریاضی در مقطع چهارم و پنجم ابتدایی شهر الیگودرز در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۸ بود که بر اساس نمونه‌گیری در دسترس ۳۰ نفر از دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی انتخاب‌شده و به‌صورت تصادفی در گروه آزمایش (۱۵) و گروه گواه (۱۵) قرار گرفتند.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های تاب‌آوری تحصیلی، بهزیستی تحصیلی و برنامه مداخله‌ای شامل ۱۰ جلسه ۳۰ دقیقه‌ای بازی‌درمانی شناختی – رفتاری بود.

از تحلیل کوواریانس به‌منظور بررسی فرضیات استفاده شد.

یافته‌های پژوهش نشان داد  بازی‌ درمانی شناختی- رفتاری موجب افزایش تاب‌آوری و بهزیستی تحصیلی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی می‌شود (۰۵/۰P<).

بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت که به‌کارگیری بازی‌ درمانی شناختی- رفتاری در کلاس درس موجب افزایش جذابیت و لذت‌بخشی فرآیند یادگیری و افزایش بهزیستی و تاب‌آوری تحصیلی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی می‌شود.

بازی درمانی و تاب آوری تحصیلی

 

 

اثربخشی بازی‌درمانی شناختی- رفتاری

بر تاب‌آوری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی

 

 

بازی درمانی و تاب آوری تحصیلی بازی درمانی و تاب آوری تحصیلی پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی بازی‌درمانی شناختی- رفتاری بر تاب‌آوری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی انجام گرفت.

بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری بازی درمانی شکلی از درمان است که عمدتاً برای کودکان و مشابه مشاوره برای بزرگسالان استفاده می شود.

این شامل استفاده از بازی است که روش طبیعی بیان کودک است تا به آنها کمک کند تا با احساسات خود ارتباط برقرار کنند.

بازی درمانی به عنوان استفاده سیستماتیک از بازی توسط درمانگران آموزش دیده برای ایجاد یک فرآیند بین فردی که به مراجع در حل مشکلات و دستیابی به رشد و توسعه بهینه کمک می کند، تعریف می شود.

  این رویکرد درمانی به کودکان اجازه می‌دهد تا خود را از طریق اسباب‌بازی‌ها به جای کلمات بیان کنند و کاوش عاطفی و رشد مکانیسم‌های مقابله ای را تسهیل می‌کند.

بازی درمانی می تواند برای کودکانی که با چالش های مختلفی مانند اضطراب، افسردگی، تروما، مسائل رفتاری، مشکلات خانوادگی و غیره مواجه هستند مفید باشد. بازی درمانی  ابزار خوبی برای توسعه تاب آوری  کودکان است.

بازی درمانی توسط متخصصان بهداشت روان دارای مجوز انجام می شود و می تواند به تنهایی یا در کنار سایر درمان ها، متناسب با نیازهای خاص کودک یا بزرگسال تحت درمان استفاده شود.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.