بررسي نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه حمايت تحصيلي و سرزندگي تحصيلي در دانشجويان

زمينه و اهداف: هدف پژوهش حاضر بررسي نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه ي حمايت هاي تحصيلي و سرزندگي تحصيلي در دانشجويان دانشگاه پيام نور بود.
روش بررسي: با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي، ۱۴۰ دانشجو انتخاب و پرسشنامه حمايت تحصيلي ، مقياس تاب آوري و پرسشنامه سرزندگي تحصيلي را كامل كردند.تمامي ابزار از روايي و پايايي مطلوب بهره مند بودند. داده ها از طريق تحليل مسير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته ها حاكي از اثر مستقيم حمايت تحصيلي اساتيد، والدين و همسالان بر تا ب آوري بود. همچنين اثر غير مستقيم حمايت تحصيلي اساتيد، والدين و همسالان بر سرزندگي تحصيلي از طريق تاب آوري نيز مورد تاييد واقع شد. بر اين اساس مي توان گفت تاب آوري قادر است رابطه ي انواع حمايت تحصيلي با سرزندگي تحصيلي را واسطه نمايد.
نتيجه گيري: يافته هاي به دست آمده بر نقش حمايت هاي تحصيلي در تاب آور ساختن دانشجويان جهت نيل به سرزندگي تحصيلي تاكيد مي كند. يافته هاي پژوهش با توجه به شواهد نظري و تجربي به بحث گذاشته شده و پيشنهادهايي بدين منظور ارائه گرديده است

بررسي نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه حمايت تحصيلي و سرزندگي تحصيلي در دانشجويان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.