بررسی رابطه‌ی تاب‌‌آوری و فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی

0

بررسی رابطه‌ی تاب‌‌آوری و فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تاب‌آوری و فرسودگی شغلی در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه انجام شد.

روش پژوهش: این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی است.

جامعه آماری تمام شامل کلیه کتابداران کتابخانه-های دانشگاه‌های دولتی شهر کرمانشاه که دارای مدرک دانشگاهی در حوزه تحصیلی علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی هستند.

جامعه پژوهش شامل ۴۳ کتابدار است.

برای گرد‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (۱۹۸۱) و مقیاس تاب‌آوری کونور و دیوید‌سون (۲۰۰۳) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون صورت گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که تاب‌آوری و فرسودگی شغلی رابطه‌ی قوی دارند. تاب‌آوری در گروه زنان و مردان تفاوتی نداشت.

همچنین تفاوت فرسودگی شغلی زنان و مردان نیز معنی‌دار نبود.

از سوی دیگر نوع استخدام با میزان تاب‌آوری و نیز فرسودگی شغلی رابطه دارد.

فرسودگی شغلی افرادی که به صورت قراردادی استخدام شده بودند بالاتر از افراد رسمی بود.

با توجه به جدول تحلیل واریانس، بین هیچکدام از گروههای شغلی از نظر تاب‌آوری تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. جدول ماتریس همبستگی خرده مقیاس‌ها و نمره کل مقیاس‌های فرسودگی شغلی و تاب‌آوری در جامعه مورد مطالعه نشان داد، رابطه تاب‌آوری و فرسودگی شغلی ۹۲۶/۰ است و در سطح۰۱/۰ P< پذیرفته می‌شود.

ارزش/اصالت: پژوهش‌های صورت‌گرفته در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی اغلب به بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و فرسودگی شغلی در میان کتابدران پرداخته است. پژوهش حاضر را می‌توان نخستین پژوهشی قلمداد کرد که علاوه بر فرسودگی شغلی، متغیر تاب‌‌آوری را نیز در بررسی میان کتابداران مدنظر قرار داده است.

بررسی رابطه‌ی تاب‌‌آوری و فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی نشان داد فرسودگی افراد قراردادی بیشتر است

 

بررسی رابطه تاب آوری و فرسودگی شغلی کتابداران

بررسی رابطه‌ی تاب‌‌آوری و فرسودگی شغلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 4 =