اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

بررسی نقش متغیرهای سرمایه اجتماعی در ارتقای تاب آوری سازمانی

چرا برخی سازمان ها در مقابله و پاسخ به مشکلات، نوسانات و محیط شغلی نامطمئن، موفق تر از سایرین هستند؟ چرا برخی سازمان ها به هنگام مواجهه با مشکل، بر روی جنبه های منفی تمرکز می کنند در حالی که برخی دیگر از سازمان ها از این فرصت برای سازگاری و تغییر استفاده می کنند؟

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر متغیرهای سرمایه اجتماعی(ساختاری، رابطه ای و شناختی) بر ارتقای تاب آوری سازمانی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان می باشد.

روش تحقیق با توجه به هدف کاربردی بوده و از نوع توصیفی و همبستگی است.

ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه‌ی سرمایه اجتماعی ناهپیت و گوسال(۱۹۹۸) با ۱۵ گویه و سه بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی و پرسشنامه‌ی تاب آوری سازمانی مک مانوس(۲۰۰۸) با ۱۶ گویه بوده است.

روایی و پایایی پرسشنامه، با نرم افزار spss مورد محاسبه قرار گرفته است.

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به تعداد ۲۲۰ نفر می باشد.

تعداد نمونه با کمک جدول کرجسی مورگان تعداد ۱۳۶ نفر تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار spss استفاده شده است.

باتوجه به یافته های تحقیق حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، کلیه فرضیه های تحقیق موردتایید قرار می گیرند که در این میان براساس آزمون های آماری، سهم عوامل ساختاری از بقیه متغیرها بالاتر است.

در پایان پیشنهادهایی کاربردی در این زمینه ارائه شده است.

 

 

بررسی نقش متغیرهای سرمایه اجتماعی در ارتقای تاب آوری سازمانی

 

 

 

cropped photo 2015 07 16 13 20 47
خانه تاب آوری

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »