تاب آوری سازمانی در برابر فساد

0

تاب آوری سازمانی در برابر فساد

پژوهش حاضر با هدف معرفی مفهوم تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد، انجام شده است.

در این پژوهش با روش کیفی تحلیل مفهوم با رویکرد هدف‌محور، سعی ‌شد تا با استفاده از مفاهیم موجود و استدلال استفهامی، مفهوم تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد شکل داده‌ شود.

برای این منظور، در منابع علمی Google Scholar, Science Direct, Web of Science و پایگاه‌های علوم انسانی و جهاد دانشگاهی، مقالات منتشرشده بعد از سال ۲۰۰۰ که در متن آنها واژه‌های تاب‌آوری سازمانی، فساد، Organizational Resiliencce و Corruprion بود، انتخاب شد.

سپس از ترکیب کلیدواژه Corruptoin با کلیدواژه‌های Anti, Fight, Combat, Curb, Reduce, Prevent, Control, Resistence مقالات، محدود شد.

درادامه با مطالعه چکیده مقالات، تعداد ۳۹ مقاله مرتبط شناسایی و به‌طورکامل مطالعه شد.

بررسی‌ها نشان داد تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد با مفاهیم کاهش فساد، ضدفساد، مقابله با فساد، پیشگیری از فساد، کنترل فساد و مقاومت در برابر فساد؛ مرتبط ولی با آنها تفاوت دارد.

اجزای تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد عبارتند از: پیش‌دستی، پایش، پاسخ، بازسازی وجهه سازمانی و مدیریت مشروعیت، انسجام دوباره و یادگیری. تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد، یک فراقابلیت یعنی مجموعه‌ای از توانایی‌ها و اقدامات برای قبل، حین و بعد از فساد است.

سازمان تاب‌آور، به رویدادهای فساد، فرایندهای فسادزا و فرهنگ سازمانی زمینه‌ساز فساد توجه دارد.

 

 

تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد

 

 

تاب آوری سازمانی در برابر فساد
تاب آوری سازمان
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × پنج =