تاب آوری و توانمندسازی کارکنان

0

تاب آوری و توانمندسازی کارکنان

نقش میانجی گری تاب آوری و توانمندسازی کارکنان در رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد نوآورانه

سازمان­های امروزی برای رویارویی با محیط پویای پیرامون خود، نیازمند انعطاف­ پذیری، چابکی و عملکرد نوآورانه می­ باشند؛

به همین سبب بایستی سبک رهبری مناسب و تأثیرگذار بر عملکرد نوآورانه را پیش گیرند.

این تحقیق، به بررسی تأثیر رهبری تحول­ آفرین بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی توانمندسازی و تاب­ آوری پرداخته است.

جامعۀ آماری این تحقیق، کارکنان یک سازمان دولتی می ­باشد.

نتایج حاصل بر پایۀ ۲۱۰ پرسشنامه گردآوری­ شده حاکی از آن است که، رهبری تحول­ آفرین بر عملکرد نوآورانه، توانمندسازی و تاب­ آوری اثر مستقیم و معنی ­داری دارد و همچنین تاب­ آوری بر توانمندسازی اثر مستقیم و معنی ­داری دارد.

دیگر یافته­ های تحقیق نشان می­دهد که رهبری تحول آفرین بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی توانمندسازی و رهبری تحول­ آفرین بر توانمندسازی با نقش میانجی تاب­ آوری، و تاب­ آوری بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی توانمندسازی تأثیرگذار بوده است.

 

همچنین تاب­ آوری و توانمندسازی بر عملکرد نوآورانه تأثیر مستقیم نداشته است و میانجی تاب ­آوری نتوانسته است نقش تسهیل­ گری را بین رهبری تحول ­آفرین و عملکرد نوآورانه ایفا کند.

درنهایت، پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج تحقیق، جهت ارتقای عملکرد نوآورانه در جامعه هدف، ارائه شد.

 

 

نقش میانجی گری تاب آوری و توانمندسازی کارکنان در رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد نوآورانه

تاب آوری و توانمندسازی کارکنان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.