تاب آوری و سبک زندگی

0

تعیین رابطه میان سبک زندگی و سبکهای اسنادی مادران با تاب ­آوری نوجوانان

هدف از این پژوهش،تعیین رابطه میان سبک زندگی و سبکهای اسنادی مادران با تاب­ آوری نوجوانان است

جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر دبیرستانی مدارس دولتی ساکن شهرستان کرج و مادران آنان است.

نمونه تحقیق شامل ۲۲۰ دانش آموز دختر و مادران آنهاست

که به صورت خوشه ای چند مرحله ای از میان دانش آموزان دخترمشغول به تحصیل در دبیرستانهای دولتی نواحی چهارگانه شهرستان کرج انتخاب شده اند.

در این پژوهش از پرسشنامه سبکهای اسنادی سلیگمن و پیترسون (۱۹۸۴)،

پرسشنامه سبک زندگی لعلی،عابدی و کجباف (۱۳۹۱) و مقیاس تاب آوری کانر-دیویدسون (۲۰۰۳)استفاده شده است.

داده ­های حاصل از پرسشنامه ­ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل گردیده است.

نتایج نشان داده که میان سبکهای اسنادی مادران با تاب آوری نوجوانان رابطۀ معنادار وجود دارد.

همچنین از میان شاخصهای دهگانه مقیاس سبک زندگی،

شاخصهای سلامت جسمانی

سلامت معنوی،

ورزش و تندرستی،کنترل وزن و تغذیه،پیشگیری از بیماریها

روانشناختی ، سلامت اجتماعی

پیشگیری از حوادث رابطه مثبت و معنادار با تاب آوری نوجوانان دارند.

تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که سبکهای اسنادی و سبک زندگی مادران می­توانند به منزلۀ پیش بینی کننده تاب آوری نوجوانان مد نظر قرار گیرند.

 

تعیین رابطه میان سبک زندگی و سبکهای اسنادی مادران با تاب ­آوری نوجوانان

 

 

 

 

تعیین رابطه میان سبک زندگی و سبکهای اسنادی مادران با تاب ­آوری نوجوانان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 + ده =