تاب آوری و سبک زندگی

0

تعیین رابطه میان سبک زندگی و سبکهای اسنادی مادران با تاب ­آوری نوجوانان

هدف از این پژوهش،تعیین رابطه میان سبک زندگی و سبکهای اسنادی مادران با تاب­ آوری نوجوانان است

جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر دبیرستانی مدارس دولتی ساکن شهرستان کرج و مادران آنان است.

نمونه تحقیق شامل ۲۲۰ دانش آموز دختر و مادران آنهاست

که به صورت خوشه ای چند مرحله ای از میان دانش آموزان دخترمشغول به تحصیل در دبیرستانهای دولتی نواحی چهارگانه شهرستان کرج انتخاب شده اند.

در این پژوهش از پرسشنامه سبکهای اسنادی سلیگمن و پیترسون (۱۹۸۴)،

پرسشنامه سبک زندگی لعلی،عابدی و کجباف (۱۳۹۱) و مقیاس تاب آوری کانر-دیویدسون (۲۰۰۳)استفاده شده است.

داده ­های حاصل از پرسشنامه ­ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل گردیده است.

نتایج نشان داده که میان سبکهای اسنادی مادران با تاب آوری نوجوانان رابطۀ معنادار وجود دارد.

همچنین از میان شاخصهای دهگانه مقیاس سبک زندگی،

شاخصهای سلامت جسمانی

سلامت معنوی،

ورزش و تندرستی،کنترل وزن و تغذیه،پیشگیری از بیماریها

روانشناختی ، سلامت اجتماعی

پیشگیری از حوادث رابطه مثبت و معنادار با تاب آوری نوجوانان دارند.

تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که سبکهای اسنادی و سبک زندگی مادران می­توانند به منزلۀ پیش بینی کننده تاب آوری نوجوانان مد نظر قرار گیرند.

 

تعیین رابطه میان سبک زندگی و سبکهای اسنادی مادران با تاب ­آوری نوجوانان

 

 

 

 

تعیین رابطه میان سبک زندگی و سبکهای اسنادی مادران با تاب ­آوری نوجوانان  تاب آوری و سبک زندگی

 

بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری مروری بر ادبیات تحقیق نشان می دهد که سبک زندگی سالم و تاب آوری روانی علاوه بر همبستگی عوامل مهمی در رفاه و سلامت عمومی هستند چنین موضوعاتی در تاب آوری سالمندان از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

چرا که مطالعات نشان داده است سالمندانی که هر پنج رفتار سبک زندگی سالم (عدم مصرف دخانیات و سیگار، فعالیت بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، پرهیز از الکل و فعالیت های شناختی را مراعات میکنند سلامت و طول عمر بیشتری را تجربه میکنندسبک زندگی سالم در واقع قابلیت پیش بینی سلامت و طول عمر را دارد.

تاب آوری روانشناختی سالمندان هم بر اساس تحقیقات صورت گرفته به طور قابل توجهی تخت تأثیر سبک زندگی است.(جیانگپینگ چای، 2023).

رابطه بین سبک زندگی و تاب آوری را معنادار است. عوامل عمده در سبک زندگی مانند ورزش، تغذیه، روابط،  تماس با طبیعت، کار داوطلبانه، فعالیت های تفریحی و معنویت نقش مهمی در افزایش تاب آوری دارند.

مطالعات متعدد نشان داده اند که ورزش و فعالیت های بدنی منظم پاسخ استرس را خاموش میکند و ترشح هورمون استرس را کاهش می دهد ورفاه ذهنی و فیزیکی را بهبود می بخشد و البته همسو با ورزش ، رژیم غذایی متعادل و غنی هم از عملکرد شناختی و تنظیم خلق و خوی پشتیبانی می کند.

علاوه بر این، گذراندن وقت در طبیعت، مشارکت در کارهای داوطلبانه، شرکت در فعالیت های تفریحی ، و درنهایت معنامندی و معنویت در زندگی روزمره، همگی با افزایش تاب آوری مرتبط هستند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.