تاب آوری و پایداری زندگی زناشویی

0

تاب آوری و پایداری زندگی زناشویی

تاب‌آوری یکی از عواملی است که می‌تواند کارکردهای روانی خانواده در قالب تفکر، خلق و رفتار را بهبود بخشد و به‌تبع آن پایداری زندگی زناشویی را افزایش دهد.

بنابراین هدف از این تحقیق پیش بینی تاب‌آوری خانواده بر پایداری زندگی زناشویی می باشد.

روش کار: روش تحقیق توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل زوجین متأهل شهر تهران بود.

نمونه این پژوهش شامل ۳۷۹ نفر از مراجعین فرهنگسراها و سراهای محل شهر تهران بودند که با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب و به پرسش نامههای پژوهش از قبیل شاخص بیثباتی ازدواج ادواردز، جانسون و بوث (۱۹۸۰)، و مقیاس تابآوری خانواده سیکبی (۲۰۰۵) پاسخ دادند. دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار آماری SPSS-24 و با روش رگرسیون گامبهگام مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد که تاثیر تاب آوری خانواده بر پایداری زندگی زناشویی با مقدار ۶۹/۱۸=F در سطح ۰۱/۰>P معنادار است.

ضریب همبستگی چندگانه این مدل برابر با ۳۶/۰ است و ضریب تعیین پیش بینی پایداری زندگی زناشویی بر اساس تاب آوری خانواده برابر با ۱۳/۰ است (۰۵/۰p≤).
نتیجه‌گیری: ازاینرو میتوان بیان نمود زندگی زناشویی پایدار تحت تأثیر توانایی تابآوری در برابر تضادها و مشکلات قرار دارد.

 

 

پیشبینی تاب‌آوری خانواده بر پایداری زندگی زناشویی

 

 

تاب آوری و پایداری زندگی زناشویی
تاب آوری همسران

 

 

 

 

بیشتر بخوانید
مقایسهٔ خودپنداره جنسی، بهزیستی ذهنی و تاب آوری خانواده در زنان نابارور با سازگاری زناشویی بالا و پایین
اثربخشی رویکرد ایماگوتراپی زوجین بر افزایش سازگاری، صمیمیت و تاب آوری زوجین شهر بوشهر
مقایسه اختلالات روانی و تاب آوری زوجین دارای اولین فرزند عادی و استثنایی در شهر فاروج
نقش اعتماد در روابط بین فردی و تاب آوری خانواده در رضایت زناشویی زوج های شاغل
مقایسۀ اثربخشی دو برنامۀ آموزشی تاب‌آوری و مهارتهای ارتباطی بر سازگاری زناشویی
رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی مردان متاهل زندانی

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − 13 =