اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری و پایداری زندگی زناشویی

تاب‌آوری خانواده بر پایداری زندگی زناشویی از جامعه آماری زوجین متاهل در شهر تهران برخوردار بوده است

تاب‌آوری یکی از عواملی است که می‌تواند کارکردهای روانی خانواده در قالب تفکر، خلق و رفتار را بهبود بخشد و به‌تبع آن پایداری زندگی زناشویی را افزایش دهد.

بنابراین هدف از این تحقیق پیش بینی تاب‌آوری خانواده بر پایداری زندگی زناشویی می باشد.

روش کار: روش تحقیق توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل زوجین متأهل شهر تهران بود.

نمونه این پژوهش شامل ۳۷۹ نفر از مراجعین فرهنگسراها و سراهای محل شهر تهران بودند که با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب و به پرسش نامههای پژوهش از قبیل شاخص بیثباتی ازدواج ادواردز، جانسون و بوث (۱۹۸۰)، و مقیاس تابآوری خانواده سیکبی (۲۰۰۵) پاسخ دادند. دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار آماری SPSS-24 و با روش رگرسیون گامبهگام مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد که تاثیر تاب آوری خانواده بر پایداری زندگی زناشویی با مقدار ۶۹/۱۸=F در سطح ۰۱/۰>P معنادار است.

ضریب همبستگی چندگانه این مدل برابر با ۳۶/۰ است و ضریب تعیین پیش بینی پایداری زندگی زناشویی بر اساس تاب آوری خانواده برابر با ۱۳/۰ است (۰۵/۰p≤).
نتیجه‌گیری: ازاینرو میتوان بیان نمود زندگی زناشویی پایدار تحت تأثیر توانایی تابآوری در برابر تضادها و مشکلات قرار دارد.

 

 

پیشبینی تاب‌آوری خانواده بر پایداری زندگی زناشویی

 

 

آوری زندگی زناشویی
تاب آوری همسران

 

 

 

 

بیشتر بخوانید
مقایسهٔ خودپنداره جنسی، بهزیستی ذهنی و تاب آوری خانواده در زنان نابارور با سازگاری زناشویی بالا و پایین
اثربخشی رویکرد ایماگوتراپی زوجین بر افزایش سازگاری، صمیمیت و تاب آوری زوجین شهر بوشهر
مقایسه اختلالات روانی و تاب آوری زوجین دارای اولین فرزند عادی و استثنایی در شهر فاروج
نقش اعتماد در روابط بین فردی و تاب آوری خانواده در رضایت زناشویی زوج های شاغل
مقایسۀ اثربخشی دو برنامۀ آموزشی تاب‌آوری و مهارتهای ارتباطی بر سازگاری زناشویی
رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی مردان متاهل زندانی

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »