اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

اثربخشی آموزش تلفیقی مهرورزی با خودگویی مثبت بر تاب‌آوری، خصومت و احساس مثبت به همسر در

تاب آوری زنان خیانت دیده

آموزش تلفیقی مهرورزی با خودگویی مثبت می‌تواند با افزایش سطح تاب‌آوری، خصومت را کاهش دهد و با فعال‌سازی سیستم بین‌فردی صمیمیت، نسبت به همسر احساس مثبت ایجاد کند.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تلفیقی مهرورزی با خودگویی مثبت بر تاب‌آوری، خصومت و احساس مثبت به همسر در زنان خیانت‌دیدۀ شهر اصفهان بود.

روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون – پس‌آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه کنترل بود.

جامعۀ آماری شامل زنان خیانت‌دیدۀ شهر اصفهان در سال ۱۳۹۶ بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند، ۳۰ نفر، انتخاب و با جایگزینی تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار داده شدند.

داده‌ها با استفاده از پرسشنامۀ احساس خصومت ویلیامز، پرسشنامۀ تاب‌آوری کونور و دیویدسون و پرسشنامۀ احساس مثبت به همسر دانیل الری، فینچام و ترکویتز جمع‌آوری شدند.

گروه آزمایش به مدت ۱۱ جلسۀ ۱۰۰ دقیقه‌ای تحت آموزش تلفیقی مهرورزی و خودگویی مثبت قرار گرفتند.

داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس با اندازه‌گیری مکرر انجام شدند.

یافته‌ها نشان دادند بین گروه آزمایش و کنترل در پیش‌آزمون و پس‌آزمون – پیگیری، تفاوت معناداری وجود دارد؛

بنابراین آموزش تلفیقی مهرورزی با خودگویی مثبت می‌تواند با افزایش سطح تاب‌آوری، خصومت را کاهش دهد و با فعال‌سازی سیستم بین‌فردی صمیمیت، نسبت به همسر احساس مثبت ایجاد کند.

 

 

اثربخشی آموزش تلفیقی مهرورزی با خودگویی مثبت
بر تاب‌آوری، خصومت و احساس مثبت به همسر

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »