تاثیر آموزش تاب آوری بر اعتیاد دانش آموزان

0

تاثیر آموزش تاب آوری بر کاهش گرایش به سوءمصرف مواد و افزایش اعتماد به نفس در دانش آموزان

تحقیق حاضر باهدف تاثیر این دوره بر گرایش به سوءمصرف مواد و افزایش اعتمادبه نفس انجام شد.

روش تحقیق نیمه آزمایشی بود. شرکت کنندگان تعداد ۴۰ نفر (۲۰ نفر گروه کنترل و ۲۰ نفر گروه آزمایش) بودند که از میان دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه گرایش به مواد افیونی، مقیاس تاب آوری کونور دیویدسون و آزمون عزتنفس آیزنک بود.

یافته های به دست آمده از آزمون تحلیل کوواریانس – نشان داد مقدار F به دست آمده در منبع تغییرات گروه، در سطح (P<0.05 درصد) در راستای آموزش تاب آوری  برای تمامی فرضیات معنی دار بود.

به این صورت که آموزش تاب آوری برافزایش تاب آوری، اعتمادبه نفس و کاهش گرایش به مواد به طور معناداری اثربخش بود.

 

همچنین آموزش تاب آوری بر کاهش انتظارات منفی کلی و افزایش تغییرات انتظاری مثبت در خود و نفوذ در دیگران و افزایش انتظارات مثبت اندیشی و روانی در دانش آموزان به طور معناداری اثربخش بود.

 

 

تاثیر آموزش تاب آوری بر کاهش گرایش به سوءمصرف مواد و افزایش اعتماد به نفس در دانش آموزان

 

 

تاثیر آموزش تاب آوری بر کاهش گرایش به سوءمصرف مواد دانش آموزان

تاب آوری و اعتیاد حداقل در چهار زمینه مهم ارتباطات شناخته ای شده ای دارند

اولین مورد که در مبحث تاب آوری و اعتیاد بایستی به آن توجه شود مدیریت استرس است

دومین موضوعی که در مبحث اعتیاد و تاب آوری بایستی به آن  توجه داشت ارتباطات موثر است.

سومین نکته قابل توجه در زمینه تاب آوری و پیشگیری از اعتیاد قدرت حل مساله است.

چهارمین نکته ای که در مساله تاب آوری و اعتیاد بایستی مورد توجه باشد معنامندی وبرخوداری از هدف مشخصی در زندگی است. بر اساس نتایجی که از مطالعات داخلی بدست آمده است تاب آوری و اعتیاد به اینترنت دانش آموزان با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند هم چنین نشان داده شده است که تاب‌آوری خانواده و تنظیم هیجان در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت دانش‌آموزان نقش مهمی دارد تحقیقات دیگر نشان داده اند که آموزش مهارت‌های زندگی و مدیریت و تنطیم هیجانات می‌تواند تاب‌آوری دانش‌آموزان را در برابر اعتیاد به اینترنت افزایش دهد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 1 =