تاثیر آموزش تاب آوری بر اعتیاد دانش آموزان

0

تاثیر آموزش تاب آوری بر کاهش گرایش به سوءمصرف مواد و افزایش اعتماد به نفس در دانش آموزان

تحقیق حاضر باهدف تاثیر این دوره بر گرایش به سوءمصرف مواد و افزایش اعتمادبه نفس انجام شد.

روش تحقیق نیمه آزمایشی بود. شرکت کنندگان تعداد ۴۰ نفر (۲۰ نفر گروه کنترل و ۲۰ نفر گروه آزمایش) بودند که از میان دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه گرایش به مواد افیونی، مقیاس تاب آوری کونور دیویدسون و آزمون عزتنفس آیزنک بود.

یافته های به دست آمده از آزمون تحلیل کوواریانس – نشان داد مقدار F به دست آمده در منبع تغییرات گروه، در سطح (P<0.05 درصد) در راستای آموزش تاب آوری  برای تمامی فرضیات معنی دار بود.

به این صورت که آموزش تاب آوری برافزایش تاب آوری، اعتمادبه نفس و کاهش گرایش به مواد به طور معناداری اثربخش بود.

 

همچنین آموزش تاب آوری بر کاهش انتظارات منفی کلی و افزایش تغییرات انتظاری مثبت در خود و نفوذ در دیگران و افزایش انتظارات مثبت اندیشی و روانی در دانش آموزان به طور معناداری اثربخش بود.

 

 

تاثیر آموزش تاب آوری بر کاهش گرایش به سوءمصرف مواد و افزایش اعتماد به نفس در دانش آموزان

 

 

تاثیر آموزش تاب آوری بر کاهش گرایش به سوءمصرف مواد دانش آموزان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + دوازده =