اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاثیر آموزش خود دلگرم سازی بر تاب آوری و مثلث روان شناختی دختران دارای والدین معتاد

آموزش خود دلگرم سازی، تفاوت معنی داری را در تاب آوری و مثلث شناختی بین دو گروه موردمطالعه نشان داد.

آموزش دلگرم سازی یکی از انواع آموزش های خانواده است که بر اساس روان شناسی فردی بنا شده است.

این پژوهش باهدف اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی بر تاب آوری و مثلث شناختی دختران ۱۴ تا ۲۰ ساله دارای والدین معتاد، صورت گرفت.

پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی و در قالب پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود.

شرکت کنندگان تعداد ۳۰ نفر بودند که از میان کلیه دختران ۱۴ تا ۲۰ ساله دارای والدین معتاد ساکن شهرستان ورامین انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری (کانر و دیویدسون) و پرسشنامه مثلث شناختی (گرینینگ و همکاران) بودند.

 

یافته های به دست آمده از آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش خود دلگرم سازی، تفاوت معنی داری را در تاب آوری و مثلث شناختی بین دو گروه موردمطالعه نشان داد.

آموزش خود دلگرم سازی به عنوان یک مهارت، موجب افزایش تاب آوری و بهبود و کاهش نگرش های منفی دختران دارای والدین معتاد نسبت به خود، دنیا /دیگران و آینده (مولفه های مثلث شناختی) شد.

 

 

تاثیر آموزش خود دلگرم سازی

بر تاب آوری و مثلث روان شناختی دختران دارای والدین معتاد

 

 

480208815 home girl add resilience kermanshah 9898

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »