تاثير يوگا بر تاب آوري و مولفه هاي بهزيستي روان شناختي بانوان

 اين پژوهش با هدف بررسي تمرينات ساخت و ساز رواني و جسماني يوگا بر تاب آوري و مولفه هاي بهزيستي روان شناختي بانوان انجام شد.
روش: به منظور انجام اين پژوهش، ۳۰ نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده، انتخاب و با جايگزيني تصادفي در گروههاي آزمايشي و کنترل گمارده شدند (۱۵ نفردر گروه آزمايش و ۱۵ نفردر گروه کنترل). گروه آزمايش از بين داوطلبان شرکت در کلاس يوگا بصورت تصادفي انتخاب شد و گروه کنترل نيز که از نظر دو متغير سن و ميزان تحصيلات با گروه آزمايش همسان شده بود، بصورت تصادفي برگزيده شد. از آزمون پارامتريک تحليل کواريانس جهت تحليل يافته ها استفاده شد.
يافته ها: نتايج تحليل کواريانس ميزان تاثير تمرينات يوگا را بر تاب آوري ۰٫۶۷ نشان داد. در سلامت عمومي ميزان تاثير ۰٫۴۵۷ نشان داده شده است. نتايج اين پژوهش با يافته هاي قبلي همخواني دارد و نشان مي دهد که تمرينات يوگا بر افزايش تاب آوري (
P<0.05) و ارتقاي سلامت عمومي بانوان (P<0.01) تاثير معنادار دارد و باعث ارتقاي سلامت عمومي بانوان مي شود.
نتيجه گيري: يوگا با ارتقاي تاب آوري در بانوان، باعث افزايش مهارت حل مساله و کفايت اجتماعي مي گردد و همچنين تمرينات يوگا کمک مي کند که بانوان بتوانند نگاه رو به آينده روشن تري داشته باشند.

با کلیک بر متن آبی  دریافت نمایید.

تاثير يوگا بر تاب آوري و مولفه هاي بهزيستي روان شناختي بانوان شهر اصفهان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.