تنظیم شناختی هیجان با تاب آوری در مدیران هلال احمر

0

تنظیم شناختی هیجان با تاب آوری

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با تابآوری در مدیران هلال احمر بوده است.

روش تحقیق توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیران هلال احمرتهران بود که تعداد ۱۰۸ نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش آزمون نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۱) و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) بوده است.

نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد متغیر استراتژی های  نظیم شناختی هیجان مثبت به صورت مثبت و معنی دار متغیر تابآوری را پیش بینی می کند.

 

متغیر استراتژی های تنظیم شناختی هیجان منفی به صورت منفی و معنی دار قادر به پیش بینی متغیرتاب آوری بود.

بین تنظیم شناخنی هیجان با تاب آوری در مدیران هلال احمر رابطه وجود دارد(۰۱/۰>p). لذا توصیه می شود از راهبردهای تنظیم هیجان مثبت در افزایش تاب آوری استفاده شود.

 

رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با تاب آوری در مدیران هلال احمر

 

"

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − 14 =