تنظیم شناختی هیجان با تاب آوری در مدیران هلال احمر

0

تنظیم شناختی هیجان با تاب آوری ، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با تاب آوری در مدیران هلال احمر بوده است.

روش تحقیق توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیران هلال احمرتهران بود که تعداد ۱۰۸ نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش آزمون نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۱) و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) بوده است.

نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد متغیر استراتژی های  نظیم شناختی هیجان مثبت به صورت مثبت و معنی دار متغیر تابآوری را پیش بینی می کند.

 

متغیر استراتژی های تنظیم شناختی هیجان منفی به صورت منفی و معنی دار قادر به پیش بینی متغیرتاب آوری بود.

بین تنظیم شناخنی هیجان با تاب آوری در مدیران هلال احمر رابطه وجود دارد(۰۱/۰>p). لذا توصیه می شود از راهبردهای تنظیم هیجان مثبت در افزایش تاب آوری استفاده شود.

 

رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با تاب آوری در مدیران هلال احمر

 

هیجان با تاب آوری تنظیم شناختی هیجان با تاب آوری در مدیران هلال احمربنابر همین گزارش از خانه تاب آوری هلال احمر  در سراسر جهان با تعریف تاب‌آوری به عنوان توانایی افراد، جوامع، سازمان‌ها یا کشورها برای پیش‌بینی، کاهش تأثیر، مقابله و بهبودی از بلایا و بحران‌ها بدون به خطر انداختن چشم‌انداز بلندمدت فعالانه درگیر ارتقای تاب‌آوری بوده است.

این شامل فرآیندی از سازگاری مثبت قبل، حین، و بعد از ناملایمات است که بر ارتباطات متقابل بین آمادگی، امداد و بهبودی برای ایجاد نتایج پایدار و توسعه تاب آوری تأکید دارد.

هلال احمر در سطوح مختلف، از جمله سطوح فردی، خانگی، اجتماعی، دولتی و منطقه ای/جهانی برای تقویت تاب آوری  منشا اثر و خدمات بزرگی بوده است تمرکز کارگاه های تاب آوری هلال احمر بر ایجاد مهارت های مقابله ای، ارتباط و مدیریت استرس است. این کارگاه ها توسط  متخصصین و داوطلبان تسهیل می شود و هدف آنها ایجاد فضای امن برای رسیدگی به نگرانی ها و یادگیری ابزارهایی برای تقویت تاب آوری است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.