رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی

0

رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی مردان متاهل زندانی

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی در زندانیان مرد متأهل زندان عادل آباد شیراز بود .

این پژوهش از نوع همبستگی – توصیفی است. بدین منظور ۱۵۰ نفراز مردان زندانی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های پنج عامل شخصیتی(NEO 60) ، تاب آوری (CD-RTS) و تفاهم جنسی (لیندا برگ کراس) پاسخ دادند.

برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، روش رگرسیون همزمان و رگرسیون گام به گام استفاده شد.

نتایج نشان دادند که :

عامل روان رنجوری با تاب آوری و عامل روان رنجوری با تفاهم جنسی رابطه منفی دارد ولی عوامل برونگرایی با تاب آوری و با وجدان بودن با تاب آوری رابطه مثبت دارد.

عوامل با وجدان بودن و تاب آوری با تفاهم جنسی رابطه مثبت دارند.

هم چنین ویژگی های شخصیتی روان رنجوری، با وجدان بودن، برونگرایی و تاب آوری پیش بینی کننده معنی دار تفاهم جنسی بودند.

 

رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی مردان متاهل زندانی

 

 

رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × پنج =