رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی

0

رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی مردان متاهل زندانی

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی در زندانیان مرد متأهل زندان عادل آباد شیراز بود .

این پژوهش از نوع همبستگی – توصیفی است. بدین منظور ۱۵۰ نفراز مردان زندانی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های پنج عامل شخصیتی(NEO 60) ، تاب آوری (CD-RTS) و تفاهم جنسی (لیندا برگ کراس) پاسخ دادند.

برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، روش رگرسیون همزمان و رگرسیون گام به گام استفاده شد.

نتایج نشان دادند که :

عامل روان رنجوری با تاب آوری و عامل روان رنجوری با تفاهم جنسی رابطه منفی دارد ولی عوامل برونگرایی با تاب آوری و با وجدان بودن با تاب آوری رابطه مثبت دارد.

عوامل با وجدان بودن و تاب آوری با تفاهم جنسی رابطه مثبت دارند.

پیشنهاد ما به شما

هم چنین ویژگی های شخصیتی روان رنجوری، با وجدان بودن، برونگرایی و تاب آوری پیش بینی کننده معنی دار تفاهم جنسی بودند.

 

رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی مردان متاهل زندانی

 

 

رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی مردان متاهل زندانی موضوع اصلی این تحقیق در تاب آوری مردان زندانی بوده است

بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری جنسیت یک جنبه چند وجهی از هویت ما است که تمایلات، رفتارها و جاذبه های عاشقانه و شهوانی را در بر می گیرد.

جنسیت و تمایلات جنسی تحت تأثیر عوامل بیولوژیکی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی است که گرایش جنسی، هویت و رفتار ما را شکل می دهد.

رابطه جنسی شامل مولفه هایی مانند گرایش جنسی، رفتارها، ترجیحات، ارتباطات عاطفی و روابط عاشقانه است.

درک و پذیرش تمایلات جنسی شامل پذیرش و بررسی خودپنداره جنسی است که می تواند تحت تأثیر عواملی مانند عزت نفس، انتظارات اجتماعی و تجربیات شخصی قرار گیرد.

پذیرش تمایلات جنسی شامل خودشناسی، پذیرش خود و احترام به تنوع هویت ها و تجربیات جنسی است.میل جنسی طیفی  از بیرازی تا اشتیاق را در بر می گیرد و می تواند تحت تأثیر سن، جنسیت، موقعیت های اجتماعی و سلامت قرار گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.