رابطه بین سبک های مقابله ای با سرسختی روانشناختی

رابطه بین سبک های مقابله ای با سرسختی روانشناختی و تاب آوری در بیماران دیابتی

0
رابطه بین سبک های مقابله ای با سرسختی روانشناختی و تاب آوری در بیماران دیابتی
سرسختی روانشناختی و تاب آوری در بیماران دیابتی

در این پژوهش،رابطه ی بین سبک های مقابله ای با سرسختی روانشناختی و تاب آوری در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد بررسی شد.

نمونه ی مورد بررسی ،شامل۳۱۰نفر(۱۶۰زن،۱۵۰ مرد)از بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت تحقیقات یزد بود که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای و با توجه به نسبت زنان و مردان در جامعه ی آماری انتخاب شدند و به پرسش نامه های سبک های مقابله ای لازاروس،سرسختی روانشناختی اهواز و تاب آوری کانر-دیویدسون پاسخ دادند.

در تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه (Anova) و رگرسیون گام به گام استفاده شد.

نتایج نشان داد که بین تاب آوری و سرسختی روان شناختی رابطه ی معنی داری وجود دارد.

بین سبک مقابله ای مساله مدار با سرسختی و تاب آوری رابطه ی معنی داری وجود دارد همچنین نشان داد که بین سبک مقابله ای هیجان مدار با تاب آوری و سرسختی روانشناختی رابطه ی معنی داری وجود دارد. و مقابله ی هیجان مدار و مساله مدار بالاتر سرسختی و تاب آوری بیشتری را پیش بینی می کند.

 

تاب آوری و سرسختی با سبک های مقابله هیجان مدار ( دیابت یزد)

 

 

رابطه بین سبک های مقابله ای با سرسختی روانشناختی و تاب آوری در بیماران دیابتی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.