رابطه ی بین سبک های مقابله ای با سرسختی روانشناختی و تاب آوری در بیماران دیابتی

در این پژوهش،رابطه ی بین سبک های مقابله ای با سرسختی روانشناختی و تاب آوری در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد بررسی شد. نمونه ی مورد بررسی ،شامل۳۱۰نفر(۱۶۰زن،۱۵۰ مرد)از بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت تحقیقات یزد بود که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای و با توجه به نسبت زنان و مردان در جامعه ی آماری انتخاب شدند و به پرسش نامه های سبک های مقابله ای لازاروس،سرسختی روانشناختی اهواز و تاب آوری کانر-دیویدسون پاسخ دادند. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه (Anova) و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تاب آوری و سرسختی روان شناختی رابطه ی معنی داری وجود دارد. بین سبک مقابله ای مساله مدار با سرسختی و تاب آوری رابطه ی معنی داری وجود دارد همچنین نشان داد که بین سبک مقابله ای هیجان مدار با تاب آوری و سرسختی روانشناختی رابطه ی معنی داری وجود دارد. و مقابله ی هیجان مدار و مساله مدار بالاتر سرسختی و تاب آوری بیشتری را پیش بینی می کند.

تاب آوری و سرسختی با سبک های مقابله هیجان مدار ( دیابت یزد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.