فرا هیجان و تاب آوری در زنان بارور و نا بارور

بررسی مقایسه‌ای بهزیستی روانی، فرا هیجان و تاب آوری در زنان بارور و نا بارور

0

فرا هیجان و تاب آوری در زنان بارور و نا بارور

با توجه به شیوع بالای مشکلات روانی ناشی از ناباروری در زنان نابارور و لزوم شناخت وضعیت روان آن‌ها به منظور انجام مداخلاتی در جهت کمک به آن‌ها است

روش: نوع پژوهش حاضر علی- مقایسه‌ای است. جامعه¬ی آماری این پژوهش شامل کلیه زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گناباد می‌باشد. نمونه¬ی این پژوهش شامل ۸۰ زن نابارور و ۸۰ زن بارور بود که به شیوه¬ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شد.

برای جمع¬آوری داده¬ها از پرسشنامه‌های تاب¬آوری، بهزیستی روانی و فرا هیجان استفاده شد. داده‌ها با به کار گیری نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین زنان بارور و نابارور در متغیرهای بهزیستی روانی، فرا هیجان و بهزیستی روانی تفاوت معناداری وجود دارد و در همه این متغیرها نمرات زنان نابارور کمتر از زنان بارور است.

بحث و نتیجه¬گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر که از سطوح پایین‌تر بهزیستی روانی، تاب آوری و فرا هیجان مثبت در زنان نابارور نسبت به زنان بارور حکایت دارد، ضرورت توجه به سلامت روان، احساسات و هیجانات زنان نابارور و انجام مداخلاتی در جهت کمک به آن‌ها بیش از پیش نمایان می‌شود

بررسی مقایسه‌ای بهزیستی روانی، فرا هیجان و تاب آوری در زنان بارور و نا بارور

 

"</p

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.