مقایسۀ اثربخشی دو برنامۀ آموزشی تاب‌آوری بر سازگاری زناشویی

0

مقایسۀ اثربخشی دو برنامۀ آموزشی تاب‌آوری و مهارتهای ارتباطی بر سازگاری زناشویی

این پژوهش به دنبال مقایسۀ اثربخشی دو برنامۀ آموزشی تاب‌آوری و مهارتهای ارتباطی بر سازگاری زناشویی بود.

روش:روش پژوهش، آزمایشی و طرح آن پیش‌آزمون و پس‌آزمون چندگروهی بود.

جامعۀ آماری پژوهش حاضر، شامل زوجین دانشجوی شهرستان ساوه بود که تا سال ۹۳ مدت یک تا هفت سال از زندگی زناشویی آنها می‌گذشت.

نمونه شامل ۷۲ نفر با سازگاری پایین بود که طی یک فراخوان عمومی به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند.

ابزار مورد استفاده در پژوهش، شامل پرسشنامۀ سازگاری زناشویی اسپانیر بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیّری و چند متغیّری استفاده شد.

 

یافته‌ها:نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که میزان سازگاری زناشویی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، افزایش داشته است.

مقایسۀ دو روش آموزشی نشان داد که روش آموزش مهارت ارتباطی با اختلاف کمی نسبت به روش تاب‌آوری، در افزایش سازگاری زناشویی اثربخش‌تر بوده است.

 

نتیجه‌گیری: آموزش مهارتهای ارتباطی و تاب‌آوری، هر دو باعث افزایش سازگاری زناشویی شده است.

لذا برای بهبود سازگاری زوجین، پیشنهاد می‌شود هر دو برنامه مدّ نظر قرار گیرد

 

 

اثربخشی دو برنامۀ آموزشی تاب‌آوری و مهارتهای ارتباطی

بر سازگاری زناشویی دانشجویان

 

مقایسۀ اثربخشی دو برنامۀ آموزشی تاب‌آوری و مهارتهای ارتباطی بر سازگاری زناشویی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.