نقش تاب آوری در کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان طرح اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران

0

نقش تاب آوری در کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان طرح اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران

عوامل بوجود آورنده فشار عصبی و تنش در کار تقریبا در زندگی همه افراد وجود دارد از جمله بیماریهای قلبی، فشار خون بالا، امراض گوارشی، اختلالات عصبی و روانی، عدم تعادل در برقراری ارتباطات سودمند، غیبت و جابجایی، افزایش ضایعات و تصادفات در کار مجموعه این عوامل باعث بوجود آمدن استرس شغلی و فرسودگی شغلی می شود.

 

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش تاب آوری در کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان طرح اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران انجام شد.

روش: جامعه آماری پژوهش کلیه کارمندان طرح اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه جزیره خارگ بود که نمونه ای با حجم ۲۱۷ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ۲۵سوالی فرسودگی شغلی مسلش(۱۹۸۱) ، پرسشنامه ۲۵سوالی تاب آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) و پرسشنامه استرس شغلی اچ اس ای ۳۵ سوالی (۲۰۰۹) می باشد.

به منظور تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

نتایج: نتایج نشان داد که تاب‌آوری با مولفه‌های خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و نمره کل فرسودگی شغلی در هر دو بعد فراوانی و شدت همبستگی منفی معنادار و با عملکرد شخصی همبستگی مثبت معنادار دارد.

همچنین ، تاب‌آوری با مولفه‌های کنترل، حمایت همکار، حمایت مدیر، ارتباط، نقش، تغییر و نمره کل استرس شغلی همبستگی منفی معنادار دارد. بین زیر مقیاس‌های استرس شغلی نیز همبستگی بالایی وجود داشت.

 

نتیجه گیری: نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که تاب‌آوری ۲۴ درصد از واریانس فراوانی و شدت فرسودگی شغلی را پیش‌بینی می‌کند. همچنین تاب‌آوری ۱۸ درصد از واریانس استرس شغلی را پیش‌بینی کرد.

 

نقش تاب آوری در کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان طرح اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران

 

نقش تاب آوری در کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + بیست =