نقش تاب آوری در کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان طرح اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران

0

نقش تاب آوری در کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان طرح اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران

عوامل بوجود آورنده فشار عصبی و تنش در کار تقریبا در زندگی همه افراد وجود دارد از جمله بیماریهای قلبی، فشار خون بالا، امراض گوارشی، اختلالات عصبی و روانی، عدم تعادل در برقراری ارتباطات سودمند، غیبت و جابجایی، افزایش ضایعات و تصادفات در کار مجموعه این عوامل باعث بوجود آمدن استرس شغلی و فرسودگی شغلی می شود.

 

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش تاب آوری در کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان طرح اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران انجام شد.

روش: جامعه آماری پژوهش کلیه کارمندان طرح اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه جزیره خارگ بود که نمونه ای با حجم ۲۱۷ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ۲۵سوالی فرسودگی شغلی مسلش(۱۹۸۱) ، پرسشنامه ۲۵سوالی تاب آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) و پرسشنامه استرس شغلی اچ اس ای ۳۵ سوالی (۲۰۰۹) می باشد.

به منظور تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

نتایج: نتایج نشان داد که تاب‌آوری با مولفه‌های خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و نمره کل فرسودگی شغلی در هر دو بعد فراوانی و شدت همبستگی منفی معنادار و با عملکرد شخصی همبستگی مثبت معنادار دارد.

همچنین ، تاب‌آوری با مولفه‌های کنترل، حمایت همکار، حمایت مدیر، ارتباط، نقش، تغییر و نمره کل استرس شغلی همبستگی منفی معنادار دارد. بین زیر مقیاس‌های استرس شغلی نیز همبستگی بالایی وجود داشت.

 

نتیجه گیری: نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که تاب‌آوری ۲۴ درصد از واریانس فراوانی و شدت فرسودگی شغلی را پیش‌بینی می‌کند. همچنین تاب‌آوری ۱۸ درصد از واریانس استرس شغلی را پیش‌بینی کرد.

 

نقش تاب آوری در کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان طرح اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران

 

نقش تاب آوری در کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی

 

فرسودگی شغلی و تاب آوری چکونه توصیف میشوند ؟
فرسودگی شغلی را میتوان درد مزمن افراد فوق موفق تعریف کرد. این در حالی است که کاهش تاب آوری، دسترسی نداشتن به یک منبع خاص در پاسخ به یک واقعه خاص و یا دوران فشار است در حالیکه فرسودگی شغلی را میتوان فشار روانی، استهلاک و استرس ناشی از فشار کار و وظایف هم ستیز نامید که میتواند حتی خود کارآمدی افراد را تحت تاثیر قراردهد.

مطالعاتی که در زمینه رضایت و خشنودی شغلی انام شده است  نشان داده اند که تاب آوری با ابعادی از رضایت شغلی رابطه معنی دار دارد.
که خود اثر بخشی و تاب آوری از جمله متغیرهایی هستند که در موضوع رضایت و خشنودی شغلی می بایست به آنها توجه داشت.

کسی که درگیر فرسودگی شغلی شده و به آن مبتلا شده است نیاز دارد برای مدتی طولانی استراحت کند تا بدنش از استرسی که در مدتی طولانی تحمل کرده است رهایی یابد تا توان از دست رفته را بازیابی نماید و بتواند به وضعیت ثابت قبلی خود باز گردد.

فرسودگی شغلی و تاب آوری دو موضوع متفاوت هستند فرسودگی شغلی را میتوان کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشارزا تعریف کرد.
فرسودگی شغلی میتواند سندرمی متشکل از خستگی جسمی و عاطفی باشد که موجب خودپنداره منفی و همچنین نگرش منفی نسبت به شغل و یا همکاران در جایگاه سازمانی باشد فرسودگی شغلی میتواند فقدان احساس در ارتباط با ارباب رجوع به هنگام انجام وظیفه سازمانی هم باشد در حالیکه در بخش عمده ای از مواردیش گفته تاب آوری اینگونه نیست.

انسان در محیطی متشکل از عوامل فیزیکی,اجتماعی و روانی زندگی میکند که هرکدام به نوبه خود بر تاب آوری و توانایی وی اثر گذار است  شغل و محل کار نیز یکی از این عوامل است  فرصت زیادی از زندگی روزانه هر فرد تا حدود بسیاری متوجه و مصروف شغل و دغدغه های آن است در سطوح اجتماعی نیز بخش عمده آحاد مردم را نیزجمعیت شاغل تشکیل داده اند .
این افراد که در سازمان های مختلف اشتغال دارند، با توجه به جو سازمان، نوع شغل و وظایف شان با مسایل متنوعی روبرو میشوندکه ممکن است موجب فرسودگی و استهلاک باشد و یا در مواردی تاب آوری و توانایی آنها را به چالش بکشد.

نقش تاب آوری در کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان طرح اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × سه =