نقش سلامت معنوی و تاب آوری در ازدواج در دانشجویان

0
نقش سلامت معنوی و تاب آوری در پیش بینی نگرش مثبت به ازدواج در دانشجویان
نگرش مثبت به ادواج مهم ترین متغیر در پیش بینی ازدواج می باشد،که متاثر از عوامل متفاوتی می باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سلامت معنوی، تاب آوری و نگرش مثبت به ازدواج در دانشجویان انجام شد.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد که در جامعه دانشجویان پسر ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.

 

نمونه ای به حجم ۲۸۵ نفر از دانشجویان جامعه مذکور به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به مقیاس سلامت معنوی (پولوتزین و الیسون، ۱۹۸۲)، مقیاس تاب آوری (کونور و دیویدسون، ۲۰۰۳) و مقیاس نگرش به ازدواج (برتن و روسن، ۱۹۹۷) پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد.

نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که متغیرهای سلامت معنوی و تاب آوری با نگرش مثبت به ازدواج همبستگی مستقیم و معنادار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای پیش بین به طور معنادار قادر به تبیین ۲۰/۰ از واریانس نگرش مثبت به ازدواج در دانشجویان بودند.

 

یافته های این تحقیق از اهمیت متغیرهای سلامت معنوی و تاب آوری در پیش بینی نگرش مثبت به ازدواج در دانشجویان حمایت می کند.

بنابراین به نظر می رسد برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقاء تاب آوری و سلامت معنوی با توجه به تفاوت های فردی دانشجویان در زمینه های پیشگفت مفید می باشد.

 

 

نقش سلامت معنوی و تاب آوری در پیش بینی نگرش مثبت به ازدواج در دانشجویان

 

 

نقش سلامت معنوی و تاب آوری در پیش بینی نگرش مثبت به ازدواج در دانشجویان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.