نقش طرحواره های هیجانی در تاب آوری “افراد مبتلا به HIV”

0

نقش طرحواره های هیجانی در تاب آوری “افراد مبتلا به HIV”

ابتلا به عفونت HIV همه ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و سلامت روان فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.

افراد واکنش های متفاوتی به این وضعیت نشان می دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه طرحواره های هیجانی با میزان تاب آوری و مقاومت افراد مبتلا به عفونت HIV انجام شد.

مواد و روش ها: شرکت کنندگان پژوهش ۱۳۰ نفر از بیماران مبتلا به عفونت HIV بودند که به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی (ره) مراجعه نموده بودند و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون، طرحواره هیجانی لیهی و جمعیت شناختی گردآوری و از طریق روش همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که چهار طرحواره هیجانی: نشخوار فکری، تاییدطلبی از دیگران، دیدگاه ساده انگارانه و پذیرش هیجانات ۳۸ درصد میزان تاب آوری را (R2=0.38) به شیوه معنادار پیش بینی می کنند (P<0.05).

همچنین بر اساس تحلیل همبستگی بین طرحواره هیجانی مثبت مانند ابراز احساسات، دریافت تایید از دیگران، دیدگاه ساده انگارانه، ارزش های والاتر، توافق و پذیرش احساسات و تاب آوری رابطه مثبت معنادار و بین طرحواره هیجانی منفی مانند نشخوار فکری با تاب آوری رابطه منفی وجود داشت.

نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد طرحواره هیجانی نقش مهمی در میزان تاب آوری افراد مبتلا به عفونت HIV دارد.

لذا، طراحی مداخلات روان شناختی در این زمینه توام با شناسایی و تغییر طرحواره های منفی می توانند به بهبود تاب آوری افراد کمک کنند

 

 

نقش طرحواره های هیجانی در تاب آوری افراد مبتلا به HIV

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.