نقش طرحواره هاي هيجاني در تاب آوري “افراد مبتلا به HIV”

ابتلا به عفونت HIV همه ابعاد زندگي اجتماعي، اقتصادي، بهداشت و سلامت روان فرد را تحت تاثير قرار مي دهد. افراد واکنش هاي متفاوتي به اين وضعيت نشان مي دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه طرحواره هاي هيجاني با ميزان تاب آوري و مقاومت افراد مبتلا به عفونت HIV انجام شد.
مواد و روش ها: شرکت کنندگان پژوهش ۱۳۰ نفر از بيماران مبتلا به عفونت HIV بودند که به مرکز مشاوره بيماري هاي رفتاري بيمارستان امام خميني (ره) مراجعه نموده بودند و با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. داده هاي پژوهش با استفاده از پرسشنامه هاي تاب آوري کانر و ديويدسون، طرحواره هيجاني ليهي و جمعيت شناختي گردآوري و از طريق روش همبستگي و تحليل رگرسيون گام به گام مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: نتايج رگرسيون گام به گام نشان داد که چهار طرحواره هيجاني: نشخوار فکري، تاييدطلبي از ديگران، ديدگاه ساده انگارانه و پذيرش هيجانات ۳۸ درصد ميزان تاب آوري را (R2=0.38) به شيوه معنادار پيش بيني مي کنند (P<0.05). همچنين بر اساس تحليل همبستگي بين طرحواره هيجاني مثبت مانند ابراز احساسات، دريافت تاييد از ديگران، ديدگاه ساده انگارانه، ارزش هاي والاتر، توافق و پذيرش احساسات و تاب آوري رابطه مثبت معنادار و بين طرحواره هيجاني منفي مانند نشخوار فکري با تاب آوري رابطه منفي وجود داشت.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش نشان داد طرحواره هيجاني نقش مهمي در ميزان تاب آوري افراد مبتلا به عفونت HIV دارد. لذا، طراحي مداخلات روان شناختي در اين زمينه توام با شناسايي و تغيير طرحواره هاي منفي مي توانند به بهبود تاب آوري افراد کمک کنند

نقش طرحواره هاي هيجاني در تاب آوري افراد مبتلا به HIV

hiv-aids-resilience

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.