اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

پیش بینی رضایت شغلی کارکنان بر اساس ویژگی های شخصیتی و تاب آوری

متغیرهای ویژگی های شخصیتی و تاب آوری توان پیش بینی رضایت شغلی در کارکنان را دارند

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت شغلی کارکنان بر اساس ویژگی های شخصیتی و تاب آوری در بین کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد.

روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود.

جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان دانشگاه رازی در سال ۱۳۹۵ بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد ۱۵۰ نفر از این افراد به عنوان نمونه انتخاب شد.

ابزار گردآوری داده ها شامل سه پرسشنامه های؛ پنج عاملی و )CD-RIS( تاب آوری کونور و دیویدسون ،)NEO( جدید شخصیت بود.

جهت تجزیه و تحلیل دادهها )JSS( پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور نیز از آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد که تحلیل شدند.

نتایج نشان داد SPss- نهایتا داده ها به وسیله نرم افزار ۲۰ که بین تاب آوری و رضایت شغلی کارکنان همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

همچنین بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی، همسازی و وظیفه شناسی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت.

در حالی که بین ویژگی های شخصیتی روان نژند و تجربه پذیری با رضایت شغلی همبستگی منفی و معنادار بود.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که متغیرهای ویژگی های شخصیتی و تاب آوری توان پیش بینی رضایت شغلی در کارکنان را دارند

 

پیش بینی رضایت شغلی کارکنان بر اساس ویژگی های شخصیتی و تاب آوری

home of resilience karkonan kermanshah 98 98 98

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »