پیش بینی رضایت شغلی کارکنان و تاب آوری

0

پیش بینی رضایت شغلی کارکنان بر اساس ویژگی های شخصیتی و تاب آوری

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت شغلی کارکنان بر اساس ویژگی های شخصیتی و تاب آوری در بین کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد.

روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود.

جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان دانشگاه رازی در سال ۱۳۹۵ بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد ۱۵۰ نفر از این افراد به عنوان نمونه انتخاب شد.

ابزار گردآوری داده ها شامل سه پرسشنامه های؛ پنج عاملی و )CD-RIS( تاب آوری کونور و دیویدسون ،)NEO( جدید شخصیت بود.

جهت تجزیه و تحلیل دادهها )JSS( پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور نیز از آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد که تحلیل شدند.

نتایج نشان داد SPss- نهایتا داده ها به وسیله نرم افزار ۲۰ که بین تاب آوری و رصایت شغلی کارکنان همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

همچنین بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی، همسازی و وظیفه شناسی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت.

در حالی که بین ویژگی های شخصیتی روان نژند و تجربه پذیری با خشنودی شغلی همبستگی منفی و معنادار بود.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که متغیرهای ویژگی های شخصیتی و تاب آوری توان پیش بینی خشنودی شغلی در کارکنان را دارند

 

پیش بینی رضایت شغلی کارکنان بر اساس ویژگی های شخصیتی و تاب آوری

پیش بینی رضایت شغلی کارکنان بر اساس ویژگی های شخصیتی و تاب آوری
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.