تاب آوری و خودکشی

درآستانه ۱۰ سپتامبر ومقارن با روزجهانی پیشگیری از خودکشی جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کردستان با همکاری خانه تشکل‌های غیردولتی کردستان به میزبانی اداره کل بهزیستی استان کردستان برگزار کردند

نقش ارتقاء تاب‌آوری اجتماعی و ایفای مسئولیت اجتماعی در پیشگیری ازخودکشی عنوان این دوره آموزشی بو که همزمان با هفته پیشگیری از خودکشی با حضور ۹۷ نفر از همیاران، تسهیلگران محلی، مددکاران مراکز مثبت زندگی، مدیران سرای محلات، کارشناسان دفاتر تسهیلگری، مددکاران اجتماعی و کارشناسان اورژانس اجتماعی وفعالان مدنی در سالن بهزیستی شهرستان سنندج برگزار شد

به گزارش خانه تاب آوری به نقل از ایسنا محمد رضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب‌آوری کشور، با اشاره به تعاریف و شرح جامعی از تاب‌آوری و نقش بسزای آن در کاهش خودکشی اظهار کرد: فعالان مدنی و اجتماعی می‌توانند با نهادینه کردن مبحث تاب‌آوری در جامعه نقش‌آفرینی کنند. دراین نشست آموزشی جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کردستان، مرکز خدمات بهزیستی (+زندگی) سنندج، انجمن سلامت روان بانیای روناکی ژین سنه و همکاری خانه تشکلهای غیردولتی کردستان، حمایت معاونت امور توسعه پیشگیری، اداره بهزیستی شهرستان سنندج، امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان همکاری داشتند.

اثربخشی سایکودراما بر تاب آوری سربازان دارای گرایش به خودکشی

پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی سایکودراما بر تاب‌آوری سربازان یکی از پادگان‌های نظامی استان اصفهان است. روش: از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، شامل کلیه سربازان یکی از پادگان‌های نظامی اصفهان است که دارای گرایش به خودکشی بودند. تعداد ۲۰ نفر از این سربازان با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه (۱۰ نفر) آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آزمون افکار خودکشی بک (BSSI) و تاب‌آوری کونر دیویدسون به‌عنوان پیش‌آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. برای گروه آزمایش، مداخله فن‌های سایکودراما به مدت ۱۰ جلسه ۲ ساعته، هفته‌ای دو بار انجام شد و گروه کنترل در این مدت هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. بعد از اتمام جلسات، هر دو آزمون مجددا برای دو گروه اجرا شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس باهدف کاهش و حذف تاثیر متغیر همگام (پیش‌آزمون و جمعیت‌شناختی) استفاده شد.

نتایج: یافته‌ها نشان داد که کاربرد روش سایکودراما بر میزان گرایش به افکار خودکشی و تاب‌آوری سربازان موثر است و موجب کاهش گرایش به خودکشی و افزایش میزان تاب‌آوری سربازان شده است.

بحث: در تبیین این یافته می‌توان گفت وجه امتیاز این رویکرد عملی‌بودن آن است؛ چراکه فرد مسئله‌اش را در صحنه مطرح می‌کند و خود در مورد راه‌حل‌های آن می‌اندیشد و با کشف راه‌حل‌های نهایی به تمرین آن در صحنه می‌پردازد.

اثربخشی سایکودراما بر تاب آوری سربازان دارای گرایش به خودکشی

 

اعتباریابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی

خودکشی یکی از معضلات بهداشت روان است. شناسایی به موقع امکان خودکشی در پیشگیری از آن بسیار اهمیت دارد. هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی به عنوان یک ابزار شناسایی افراد در معرض خطر خودکشی بود. روش: بدین منظور ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز در سال ۹۳-۹۴ که از بین کل دانشجویان این دانشگاه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، در بررسی خصوصیات روان سنجی این پرسشنامه شرکت نمودند. ابزار پژوهش پرسشنامه های تاب آوری در برابر خودکشی و افسردگی بک بود.

یافته: پایایی مقیاس از دو طریق بازآزمایی و آلفای کرونباخ بررسی گردید که به ترتیب ضرایب پایایی ۹۳/. و ۸۳/. به دست آمد. برای مطالعه روایی این پرسشنامه از ۴ روش استفاده شد. روایی سازه پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی از طریق تعیین ضریب همبستگی بین این پرسشنامه با پرسشنامه افسردگی انجام شد که ضریب ۶۰/.-  به دست آمد (p< .001). تحلیل عامل اکتشافی به روش تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریماکس برای پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی، سه عامل را به دست داد که به ترتیب ثبات هیجانی، عامل محافظ درونی و عامل محافظ بیرونی نام گرفت که در مجموع ۷۴/۷۲درصد از واریانس کل را تبیین نمود.

همچنین نتیجه مطالعه حاضر نشان داد تمام گویه های پرسشنامه تاب آوری با نمره کل و تمام خرده مقیاس های این پرسشنامه با یکدیگر و با نمره کل همبستگی معناداری دارند. نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت پرسشنامه تاب آوری، می تواند واجد شرایط لازم برای استفاده در دانشجویان باشد.

اعتبار یابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خود کشی

رابطه كيفيت زندگي، معنويت و تاب آوري با افكار خودكشي دانشجويان

خودکشی یکی از معضلات بهداشت روانی در دانشجویان است که در دهه­های اخیر روند رو به افزایشی داشته است. با توجه به این امر می توان با شناخت عوامل موثر و پیش­بین در افکار خودکشی دانشجویان در فهم جنبه­های مثبت و رفتارهای سازگارانه آنان کمک کرد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه کیفیت زندگی، معنویت و تاب­آوری با افکار خودکشی در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی رازی کرمانشاه انجام گرفت.

روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ­ی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه  بود، که نمونه­ای به حجم  ۲۰۰ دانشجو به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند­مرحله ­ای از میان آنها انتخاب شد. برای جمع­آوری داده­ها از مقیاس افکار خودکشی بک، کیفیت زندگی، مقیاس تاب آوری، و تجربیات معنوی غباری استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از شاخص های آماری، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد.

یافته ­های پژوهش: نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی و تاب­آوری و معنویت با افکار خودکشی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیش­بین توان
پیش­بینی افکار خودکشی را دارند.

نتیجه­ گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت که شناخت مسائل و مشکلات روان شناختی در فهم خودکشی و افکار مربوط به آنها نقش مهمی ایفا می کنند.

رابطه كيفيت زندگي ، معنويت و تاب آوري با افكار خودكشي در دانشجويان

نقش تاب آوری در پیشگیری از خود کشی

resiliencey workshop 1395

سازمان مردم نهاد جوانه های سیروان کارکاه آموزشی ( نقش تاب آوری در پیشگیری از خود کشی) برگزار کرد . جوانه های سیروان سازمانی مردم نهاد با رویکرد علمی پژوهشی است که بیش از ۱۴ سال از تاسیس آن میگذرد،   این تشکل مردمی دارای پروانه فعالیت ازاداره کل مشارکت های اجتماعی وزرات ورزش و جوانان است. مهندس آرش پناهیان دبیر کل این سازمان مردم نهادازعزم جزم این تشکل مردمی برای توسعه فعالیتهای آموزشی خبر داد .

iran11 resilience workshop

اعتبار یابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی

خودکشی یکی از معضلات بهداشت روان است. شناسایی به موقع امکان خودکشی در پیشگیری از آن بسیار اهمیت دارد. هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی به عنوان یک ابزار شناسایی افراد در معرض خطر خودکشی بود.
روش: بدین منظور ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز در سال ۹۳-۹۴ که از بین کل دانشجویان این دانشگاه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، در بررسی خصوصیات روان سنجی این پرسشنامه شرکت نمودند.

ابزار پژوهش پرسشنامه های تاب آوری در برابر خودکشی و افسردگی بک بود.

یافته: پایایی مقیاس از دو طریق بازآزمایی و آلفای کرونباخ بررسی گردید که به ترتیب ضرایب پایایی ۹۳/. و ۸۳/. به دست آمد. برای مطالعه روایی این پرسشنامه از ۴ روش استفاده شد. روایی سازه پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی از طریق تعیین ضریب همبستگی بین این پرسشنامه با پرسشنامه افسردگی انجام شد که ضریب ۶۰/.-  به دست آمد (p< .001). تحلیل عامل اکتشافی به روش تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریماکس برای پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی، سه عامل را به دست داد که به ترتیب ثبات هیجانی، عامل محافظ درونی و عامل محافظ بیرونی نام گرفت که در مجموع ۷۴/۷۲درصد از واریانس کل را تبیین نمود. همچنین نتیجه مطالعه حاضر نشان داد تمام گویه های پرسشنامه تاب آوری با نمره کل و تمام خرده مقیاس های این پرسشنامه با یکدیگر و با نمره کل همبستگی معناداری دارند. نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت پرسشنامه تاب آوری، می تواند واجد شرایط لازم برای استفاده در دانشجویان باشد.

اعتباریابی پرسشنامه تاب آوری د ربرابر خود کشی

رابطه ویژگی‌های شخصیتی مدل آیزنک و تاب‌آوری با نگرش به خودکشی در بین دانش‌آموزان دختر

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی­های شخصیتی مدل آیزنک و تاب­آوری با نگرش به خودکشی در بین دانش­آموزان دختر انجام گرفت. برای انجام پژوهش از بین کلیه دانش­آموزان دختر متوسطه شهر کرمانشاه با روش نمونه­ گیری خوشه­ای، نمونه­ای به حجم ۲۵۰ نفر انتخاب گردید. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که برای تحلیل داده­ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های ویژگی­های شخصیتی آیزنک، تاب­آوری کانر و دیویدسون و نگرش به خودکشی استفاده شد.

نتایج پژوهش نشان داد که بین ویژگی­های شخصیتی روان­آزردگی و سایکوتیک با نگرش به خودکشی دارای همبستگی مثبت و معنادار بود، اما برون­گرایی  با نگرش به خودکشی همبستگی منفی داشت. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن بود که تاب­آوری با نگرش به خودکشی همبستگی منفی دارد. باتوجه به نتایج پژوهش می­توان نتیجه گرفت که شخصیت یک سازه مرتبط با خودکشی است

رابطه ویژگی های شخصیتی مدل آیزنک و تاب آوری با نگرش به خودکشی

home of resiliency 12

بررسی رابطه بین افکار خودکشی، افسردگی، اضطراب، تاب‌آوری، تنیدگی‌های روزانه و سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه تهران

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین افکار خودکشی، افسردگی، اضطراب، تاب‌آوری، تنیدگی‌های روزانه و سلامت روانی در دانشجویان انجام گرفته است. ۲۶۵ دانشجوی دانشگاه تهران مطالعه شدند. از آزمودنی‌ها خواسته شد تا به مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی بک به همراه مقیاس‌های سلامت روانی، تنیدگی‌های روزانه و تاب آوری پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.رابطه میان افکار خودکشی با تاب‌آوری و عزت نفس منفی و معنادار بود. همچنین متغیرهای اضطراب،افسردگی، سلامت روانی و تنیدگی‌های روزانه دارای همبستگی مثبت با افکار خودکشی بودند.

بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، افسردگی بیشترین سهم را در پیش‌بینی افکار خودکشی ایفا می‌کرد و بعد از آن متغیرهای اضطراب، سلامت روانی، تاب‌آوری و تنیدگی‌های روزانه در این پیش‌بینی قرار گرفتند. این متغیرها بر روی هم ۲۱ درصد واریانس افکار خودکشی را تبیین کردند. شناخت مسائل و مشکلات روان‌شناختی و سلامت روانی از قبیل اضطراب و افسردگی و عوامل دیگری همچون تاب آوری و تنیدگی‌های روزانه به عنوان متغیر های مهم در فهم خودکشی و افکار مربوط به آن نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

بررسی رابطه بین افکار خودکشی، افسردگی، اضطراب، تاب‌آوری، تنیدگی‌های روزانه و سلامت روانی در دانشجویان

خودکشی و تاب آوریبررسی رابطه بین افکار خودکشی، افسردگی، اضطراب، تاب‌آوری، تنیدگی‌های روزانه و سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه تهران