مرور برچسب

تاب آوری اقتصادی

تاب آوری ، چارچوبی برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ( قسمت دوم )

تاب آوری ، چارچوبی برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ( قسمت دوم ) دکترزینب خالوندی از شورای نویسندگان خانه تاب آوری در یادداشت قبلی در رابطه با این موضوع که پیشرفت و بهبود و حتی ثبات در هرگونه فعالیت اقتصادی و اجتماعی نیازمند تاب…

تاب آوری چهارچوبی برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی

تاب آوری به منزله چهارچوبی برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دکتر زینب خالوندی عضو شورای نویسندگان خانه تاب آوری بدیهی است که منعطف ترین افراد و تیم ها هم شکست را تجربه می کنند، اما به میزانی که شکست می‌خورند، یاد می گیرند و رشد…