مرور برچسب

تاب آوری دختران

تاب آوری دختران

تاب آوری دختران ایران عزیزمان از اهمیت روز افرونی برخودار است تامل در توانایی و تاب آوری دختران و توان اجتماعی و سلامت روان ایشان بیش از پیش شایان توجه است

اثربخشی آموزش مهارت های تفکر مثبت بر تاب آوری نوجوانان

اثربخشی آموزش مهارت های تفکر مثبت بر افزایش شادکامی و تاب آوری نوجوانان بی سرپرست دختر مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های تفکر مثبت در ارتقای شادکامی و تاب آوری نوجوانان بی سرپرست، انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف جزء…

بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب آوری

بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب آوری و تحمل پریشانی آگاهی از تغییرات جسمانی و روان شناختی بلوغ باعث می شود که دختران نوجوان با مشکلات و چالش های روان شناختی ناشی از این دوره آشنا بشوند. مطالعه حاضر با هدف تعیین…

تأثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی های شناختی

تأثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی های شناختی، مقابله و هیجان ها این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزش تاب‌آوری بر ارزیابی‌های شناختی، مقابله فعال و هیجان‌های مثبت و منفی گروهی از دانش‌آموزان دختر انجام شد. در این پژوهش…

اثربخشی آموزش تاب آوری بر احساس غربت

اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش احساس غربت دانشجویان دختر پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر این آموزش در کاهش احساس غربت دانشجویان جدیدالورود خوابگاهی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دختران جدیدالورود خوابگاهی رشته های مختلف تحصیلی دوره…