مرور برچسب

تاب آوری در مدارس

تاب آوری در مدارس

مدارس بعد از خانواده ها، محتمل ترین محل برای دانش آموزان هستند تا آنها شرایطی را تجربه کنند که تاب آوری در آنان تقویت شود. گرچه مدارس قدرت ایجاد تاب آوری را دارند، اما باید کارهای بیشتری انجام داد تا تضمین کرد که برای همه دانش آموزان چنین…

بررسی برخی از پیشایندها و پیامدهای مهم تاب‌آوری معلّمان

بررسی برخی از پیشایندها و پیامدهای مهم تاب‌آوری معلّمان نشان داد مسیرهای بین راهبردهای مقابله ای، انگیزش درونی-بیرونی، تنظیم هیجانی، عملکرد خانواده و هوش معنوی با تاب آوری معنی دار می باشد

رابطه سبک های فرزندپروری با تاب آوری روانشناختی والدین

رابطه سبک های فرزندپروری، تاب آوری روانشناختی والدین و مشکلات یادگیری دانش آموزان هدف اصلی این پژوهش در تاب آوری کودکان است نتایج نشان بین سبک فرزندپروری مستبدانه و مشکلات یادگیری دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

رابطه انسجام خانواده، حمایت تحصیلی و تاب آوری

رابطه انسجام خانواده، حمایت تحصیلی و تاب آوری تحصیلی با پیوند با مدرسه و مولفه های آن پیوند با مدرسه به ارتباطات دانش آموز با مدرسه و دیگر جنبه های زندگی اشاره دارد. این سازه، بازنمایی از حس دلبستگی و تعهد دانش ‏آموز نسبت به مدرسه است…

اثربخشی استعاره درمانی بر رضایت از مدرسه و تاب‌آوری

اثربخشی استعاره درمانی گروهی بر رضایت از مدرسه و تاب‌آوری دانش آموزان دارای اُفت تحصیلی پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استعاره درمانی بر رضایت از مدرسه و تاب آوری دانش آموزان با افت عملکرد تحصیلی دوره دوم متوسطه شهرستان لنجان در سال…

اثربخشی بسته های آموزشی تاب آور و ترکیب مثبت نگر و تاب آور در بهبود بهزیستی روان شناختی، راهبردهای…

آموزش های تاب آور و ترکیب مثبت نگر و تاب آور، باعث کاهش معنی دار اهمال کاری تحصیلی و تنیدگی تحصیلی و افزایش معنی دار بهزیستی روان شناختی و راهبردهای مقابله ای موثر گردید

کلاس تاب آور

این منبع به ایجاد ارتباط بین معلم ها و دانش آموزان کمک می کند و از ابتدای سال از طریق مشاوره و مشارکت در انجام تمرینات مفید، درگیر می شوند.

تأثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی های شناختی

تأثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی های شناختی، مقابله و هیجان ها این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزش تاب‌آوری بر ارزیابی‌های شناختی، مقابله فعال و هیجان‌های مثبت و منفی گروهی از دانش‌آموزان دختر انجام شد. در این پژوهش…