مرور برچسب

تاب آوری عشق

تاب آوری عشق و بازسازی ارتباط

در بررسی تاب آوری روابط عاشقانه زوجین چنانچه کیفیت رابطه جنسی در حد مطلوب نیست حتما بایستی مورد توجه واقع شود در تاب آوری جنسی معمولا امکان دستیابی به ارگاسم برای طرفین و اتمسفر عاطفی و صمیمیت فی مابین توجه میشود.

بررسی اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری

عشق و نشانگان ضربه آن تحت تاثیر معنادرمانی به شیوه گروهی مورد مطالعه قرار گرفت نتایج نشان داد معنادرمانی به شیوه گروهی می تواند به عنوان درمان موثری در کاهش احساس تنهایی و نشانگان ضربه عشق دانشجویان به کار برده شود.