مرور برچسب

تاب آوری نشانگان عشق

بررسی اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری

عشق و نشانگان ضربه آن تحت تاثیر معنادرمانی به شیوه گروهی مورد مطالعه قرار گرفت نتایج نشان داد معنادرمانی به شیوه گروهی می تواند به عنوان درمان موثری در کاهش احساس تنهایی و نشانگان ضربه عشق دانشجویان به کار برده شود.