تاب آوری برای بیماران مبتلا به ام اس

به مهرپروردگار و به  همت انجمن ام اس کرمانشاه و با میزبانی موسسه دکتر پاپ زن اولین جلسه از دوره تاب آوری برای بیماران مبتلا به ام اس برگزارشد .

تأثيرآموزش مهارت هاي تاب آوري بر کيفيت زندگي کاري پرستاران: يک مطالعه کنترل تصادفي شده

ارتقاي کيفيت زندگي کاري پرستاران نقش بسزايي در بهبود عملکرد آنها و ارائه مراقبت هاي با کيفيت پرستاري دارد.

پرستاري شغل پر استرسي است. مهارت هاي تاب آوري به پرستاران کمک مي کند تا بهتر با شرايط سخت کاري و انتظارات زياد ديگران کنار بيايند. اين پژوهش به بررسي تأثير آموزش مهارت هاي تاب آوري بر کيفيت زندگي کاري پرستاران پرداخت. مواد و روش کار: اين مطالعه کنترل تصادفي شده در سال ۱۳۹۴ بر روي ۶۰ پرستار يکي از بيمارستان هاي خصوصي شهر تهران که به صورت تصادفي به دو گروه آزمون (۳۰ نفر) و شاهد (۳۰ نفر) تقسيم شدند، انجام شد. پرستاران گروه آزمون، آموزش هاي نظري کيفيت زندگي کاري، استرس و فرسودگي شغلي و تاب آوري را در دو جلسه ي سه ساعتي دريافت کردند. سپس، آموزش هاي عملي مهارت هاي تاب آوري در ۹ جلسه ۵/۱ ساعتي به صورت هفتگي به آنها ارائه شد. از يک پرسشنامه کيفيت زندگي کاري معتبر شامل ۹ بعد و ۳۶ گويه براي جمع آوري داه هاي قبل و پس از اجراي مداخله آموزشي استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS17 تحليل شدند. يافته ها: ميانگين کيفيت زندگي کاري پرستاران در گروه آزمون از ۶۸/۲ به ۰۱/۳ از ۵ امتياز رسيده (۳/۱۲ درصد افزايش) و آزمون تي زوج اين اختلاف را از نظر آماري معنادار نشان داد (۰۰۳/۰=p). کيفيت زندگي کاري پرستاران در گروه شاهد، در شروع و پايان مطالعه، تفاوت آماري معنادار نداشت (۲۱۴/۰=p).

مداخله آموزشي بيشترين تأثير مثبت را بر ابعاد حل مشکلات فردي، مشارکت در سازمان، ارتقاي شغلي، امنيت شغلي و حقوق و دستمزد پرستاران گروه آزمون داشته است. بحث و نتيجه گيري: آموزش منجر به ارتقاي مهارت هاي تاب آوري پرستاران و در نتيجه کاهش استرس شغلي و افزايش کيفيت زندگي کاري آنها شد.

تأثيرآموزش مهارت هاي تاب آوري بر کيفيت زندگي کاري پرستاران يک مطالعه کنترل تصادفي شده

ارتباط تاب آوري و كيفيت زندگي در والدين داراي كودك مبتلا به تالاسمي ماژور در شهر زاهدان

تالاسمی یکی از شایع ترین بیماری های ارثی و مزمن دنیاست و در والدینی که دارای فرزند مبتلا به بیماری اند توانایی بازگشت به کیفیت عادی زندگی و سازگاری با بیماری امری بسیار مهم است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط تاب آوری و کیفیت زندگی در والدین کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش توصیفی همبستگی است که روی ۱۶۵ نفر از والدین کودکان دارای تالاسمی ماژور در شهر زاهدان در سال ۱۳۹۵ که دارای معیار های ورود بودند انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه تاب آوری کانر-دیویدسون و پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 بود. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS ویرایش ۲۲ شدند و توسط آزمون های آماری توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره با سطح معنی داری ۰۵/۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: بین افزایش کیفیت زندگی و تاب آوری ارتباط معنادار مستقیم (p<0/001) یافت شد . همچنین بین تاب آوری با تحصیلات والدین و جنسیت فرزندان رابطه ی معنی دار وجود دارد (p=0/002 p=0/007 ). بین کیفیت زندگی با تحصیلات والدین نیز ارتباط مستقیم معنادار وجود دارد (p<0/001).
نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن نسبی کیفیت زندگی در والدین کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور، باید آموزش ها و پیگیری خدمات بهداشتی و درمانی توسط کادر پزشکی روی این والدین صورت گیرد تا بتوانند کیفیت زندگی خود و فرزندانشان را ارتقا دهند. همچنین با توجه به مشخص شدن ارتباط تاب آوری و کیفیت زندگی با سطح تحصیلات والدین، بایستی اقداماتی اساسی و ساختاری جهت ارتقای سواد علمی در والدین افراد مبتلا به تالاسمی صورت گیرد .

ارتباط تاب آوري و كيفيت زندگي در والدين داراي كودك مبتلا به تالاسمي ماژور در شهر زاهدان

پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون بالا بر اساس تاب آوری و حمایت اجتماعی

تغيير در سبك زندگي، عوارض دارويي و بيماري روي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به فشار خون بالا تاثير سوئي مي گذارد. پژوهش كنوني با هدف پيش بيني نمره كيفيت زندگي بيماران مبتلا به فشار خون بر اساس تاب آوري و حمايت اجتماعي انجام شد.
روش كار: در اين پژوهش توصيفي همبستگي ۱۲۰ بيمار مبتلا به فشار خون بالا در سال ۱۳۹۵ به صورت در دسترس انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از برگه اطلاعات جمعيت شناختي و پرسشنامه هاي كيفيت زندگي SF-12، حمايت اجتماعي زيمت و تاب آوري بيماران قلبي استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار PASW و به كمك آزمون هاي آمار توصيفي، همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره گام به گام استفاده شد. سطح معني داري كمتر از ۰۵/۰ در نظر گرفته شد.
يافته ها: ۱۲۰ بيمار مبتلا به فشار خون (۴۷ مرد و ۷۳ زن) با ميانگين سني ۱۱/۱۴ ± ۶/۵۱ سال در اين مطالعه شركت داشتند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه بين كيفيت زندگي با توان افزايي معقولانه (۵۰۶/۰ = r)، خودمديريتي (۴۷۱/۰ = r) و تبعيت از درمان (۱۹۴/۰ = r) همبستگي معني داري وجود داشت. نتايج رگرسيون گام به گام نشان داد كه توان افزايي معقولانه، خودمديريتي و تبعيت از درمان روي هم رفته قادر به تبيين ۵/۳۳ درصد از تغييرات كيفيت زندگي اين بيماران بودند.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه توان افزايي معقولانه، خودمديريتي و تبعيت از درمان (سه بعد تاب آوري) پيش بيني كننده هاي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به فشار خون بالا بودند. در مجموع بر اساس يافته هاي اين مطالعه با آموزش و ارتقاي تاب آوري مي توان كيفيت زندگي بيماران مبتلا به فشار خون بالا را غني تر نمود.

پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون بالا بر اساس تاب آوری و حمایت اجتماعی

مطالعات تاب آوری روانشناختی

  1. تاب اوری رضایت زناشویی نگرش مذهبی ، کارمندان زندانresiliencey iran

با کلیک بر روی عناوین دریافت نمایید:

تاب آوری و ارتقای سلامت کودکان

تاب آوری نخبگان و افراد عادی

تاب آوری و دلبستگی به خدا

خوش بینی آموخته شده وانگیزش و تاب آوری تحصیلی

تاب اوری رضایت زناشویی نگرش مذهبی ، کارمندان زندان

اثر بخشی آموزش تاب آوری و مدیریت استرس بر نگرش زندانیان مرد مصرف کننده مواد

تاب آوری اجتماعی وهیجانی دانش آموزان مناطق محروم و غیر محروم

تاثیر هوش هیجانی بر تاب آوری پرستاران بخش های روانپزشکی

رابطه‌ تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی . حرمت خود و عواطف

تاب آوری و اضطراب اجتماعی مدیران منتخب موسسات قرآنی

مقياس كوتاه تاب آوري در ورزشكاران معلول و جانباز؛ ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي

مقایسه تاب آوری، سبک های هویتی، معنویت و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد معتاد، غیر معتاد و بهبود یافته

تاثیر آموزش دلگرم سازی برتاب آوری زنان سرپرست خانوار

رابطه طرحواره ها و تاب آوری . سبک های دفاعی

تاب آوری ، بهزیستی معنوی و اضطراب مرگ بزرگسالان

ادراک از محیط و تاب آوری تحصیلی

تاب اوری و نقش جنسیتی

 اثر بخشی برنامه پن بر تنظیم شناختی هیجان افرادافسرده

تاب آوری و ادراک از محیط یادگیری کلاس

تاب آوری ، تفکر انتقادی و معتادان گمنام

تاب آوری ، سرطان و هوش معنوی

روابط بین فردی ، تاب آوری زوج های شاغل

واسطه گری تاب آوری در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و شادکامی

افسردگی کیفیت خواب و تاب آوری مبتلایان به میگرن

رابطه هوش معنوی با تاب آوری دربیماران سرطانی

مقیاس تاب اوری ( موبرای ، ۲۰۱۱)

رابطۀ بین تعارض والد– نوجوان، تاب‌آوری با مشکلات روان‌شناختی نوجوانان

سقف شیشه ای و تاب آوری

 رابطه تاب اوری با منبع کنترل در دانشجویان

حمایت اجتماعی درك شده با تاب آوري در بیماران دیابتی

تابآوري و عوامل خطر روانشناختی میان جوانان سیگاري

عوامل مؤثر بر تاب آوري در افراد مواجه شده با ضربه روانی

تاب آوري و عوامل خطر روانشناختی میان جوانان سیگاري

بررسي تأثير درمان شناختی رفتاري مذهب محور بر تاب آوري

پیش بینی تاب آوری بر اساس اعتقادات مذهبی

تاب آوری مادران کودکان فقدان توجه و فزون کنش

تاب آوری و فرسودگی شغلی کارمندان زندان

مقایسه سبک های فرزندپروری سهل گیرانه و دشواری تنطیم هیجان و تاب آوری جوانان مجرم و غیر مجرم

فرسودگی شغلی . جنسیت و تاب آوری معلمین ابتدایی

تعهد سازمانی ، تاب آوری و فرسودگی شغلی کارکنان آتش نشانی

رابطه تاب آوری و نشاط ذهنی

رابطه سبک های دلبستگی و تاب آوری

روایت درمانی و تاب آوری دختران طلاق

مزاج و منش در تاب آوري نوجوانان پسر شهر تهران در مصرف مواد مخدر

مقایسه سبک اسنادی و تاب آوری در بین دانش آموزان سالم و نابینا

تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان کم شنوا

 تاب آوري و هیجان خواهی با فرسودگی شغلی در زنان پلیس

بررسی اعتبار و هنجاریابی تاب آوری مسیر شغلی

رابطة بین ویژگیهای شخصیتی با تاب آوری در کارکنان یگان ویژه ناجا

تاب آوری و ابعاد پنجگانه شخصیتی و اختلالات بالینی

نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه ی بین ویژگی های شخصیت با نگرش به بزهکاری

آگاهی افزایی از سندرم پیش از قاعدگی بر تاب آوری و کیفیت زندگی

اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری پن بر تنظیم شناختی هیجان افراد افسرده

کنترل اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‌آوری در برابر سوء مصرف مواد در پسران دارای پدرِ معتاد

حمایت اجتماعی، تاب‌آوری و سلامت روانی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های شهر ایلام

بررسی رابطه بین افکار خودکشی، افسردگی، اضطراب، و تاب آوری

رابطه بين معنويت خانواده با تاب آوري آن، با واسطه گري کيفيت ارتباط در خانواده

پیش بینی تاب آوری براساس پایبندی مذهبی

تاب آوری و بیماری ام اس ( مولتیپل اسکلروزیس)

اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش علایم اضطراب نوجوانان مبتلا به بیماری قلبی

رابطة دلبستگي به خدا و تاب آوري با معناداري در زندگي دانشجويان

وضعیت تاب آوري و آسیبهاي هیجاني در مادران داراي کودک مبتلا به سرطان

استرس و تاب آوری و خوش بینی

خودکارآمدی در دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا

رابطه دینداری و تاب آوری در دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز

مقایسه تاب‫آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش ‫آموزان دختر دبیرستانی خانواده‫های طلاق و عادی

تنش های شغلی ، سلامت روانی و تاب آوری تکنسین های بیهوشی

رابطه سبک دلبستکی و نارسایی هیجانی بر تاب آوری

تاب‌آوری براساس خودکارامدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

تاب آوری و رضایت از زندگی

تاب آوری و کم شنوایی

تاب آوری و روانشناسی تحول

اثر بخشی تاب آوری بر سلامت روانی افراد مبتلا به مواد مخدر

مقایسه تاب آوری و اختلالات روانی

رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با تاب آوری

تاب آوری و راهبرد های نه گانه تنظیم شناختی

بررسی رابطه و نقش جنسیتی با میزان تاب آوری

رابطه جهت گیری مذهبی با تاب اوری و امیدواری

سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري

پیش بینی تاب آوری روانشناختی بر اساس میزان پایبندی مذهبی در زنان متأهل

رابطه تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان کم شنوا

الگوهای ارتباطی خانواده ، تاب آوری ، میانجی گری هوش هیجانی

تاب آوری تحصیلی و رضایت از زندگی

فراهیجان و تاب آوری زنان نابارور

نقش راهبردهاي نه گانه ي تنظيم شناختي هيجان در پيش بيني تاب آوري

رابطه معنويت، تاب آوري و راهبردهاي مقابله اي با كيفيت زندگي دانشجويان

رابطه  ناظر خیالی و خود افسانه ای و تاب آوری

تاب آوری وتجارب خطرناک اجتماعی

ارزيابي ويژگيهاي روانسنجي » تابآوري خانواده « مقياس سيکسبي

ارتقاي سلامت روان و کیفیت زندگی از طریق برنامه آموزش تاب آوري براي مادران کودکان داراي اختلال یادگیري

تأثيز یوگا بر تاب آوری و مولفه های روانشناختی

 اثر بخشی مداخلات مثبت نگر و روان درمانی آدلری بر تاب آوری

مقایسه تاب آوري و رفتارهاي پرخطر بر اساس ساختار انگیزشی در نوجوانان

رابطه سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی و تاب آوری

عملکرد خانواده، تمایزیافتگی خود و تاب آوري با استرس

زنان مطلقه ، علایم افسردگی و تاب آوری و حمایت اجتماعی

رابطه تاب آوری و اختلالات روانی در جوانان مجرم زندان مرکزی شیراز

مقايسة سبك اسناد و تاب آوري در بين دانش آموزان آسيب ديده و

اثربخشی تاب ‌آوری بر کاهش تنش والدگری مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم

اثربخشي آموزش تاب آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان

تاب آوری و سرسختی با سبک های مقابله هیجان مدار ( دیابت یزد)

اثربخشی آموزش بر تاب‌آوری، اضطراب، افسردگی و استرس بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی

تاب آوری و آسم

تاب آوری و حمایت اجتماعی کودکان نابینا و ناشنوا

تاب آوری و طرحواره های ناسازگار

رابطه بین افسردگی ، تاب آوری و تنیدگی با افکار خود کشی

تاثیر یوگا بر تاب آوری

عوامل مؤثر بر تاب آوري در افراد مواجه شده با ضربه روانی

فرسودگي شغلي و تاب آوری در پرسنل فوریت های پزشکی

شناسایی فرایند تاب آوری نوجوانان در برابر سو مصرف مواد

استرس درک شده با تاب‌آوری در دانشجویان کارشناسی پرستاری

تاب‌آوری خانواده و ذهن‌آگاهی در آمادگی اعتیاد دانشجویان

ذهن آگاهی و سو مصرف مواد مخدر

ذهن آگاهی و کاهش تعارضات والد فرزندی

تاب آوری و درمان شناختی رفتاری مذهب محور

اثر بخشی آموزش خانواده محور و تاب آوری زنان همسر معتاد

اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب‌آوری

ارتباط بین هوش هیجانی و تاب آوری روانشناختی در بین کشتی گیران لیگ برتر ایران

مقایسه اثر بخشی آموزش تاب آوري بصورت گروهی و شناخت درمانی گروهی بر کاهش

نقش راهبردهاي نه گانه ي تنظيم شناختي هيجان در پيش بيني تاب آوري

حمايت اجتماعي و سبک هاي مقابله با تاب آوري

روایت درمانی و تاب آوری دختران طلاق

اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر میزان تاب آوری و مؤلفه های آن در خواهران و برادران کودکان دارای نشانگان داون

رابطة تاب­ آوري و سخت­کوشي با موفقيت ورزشي

تاثير آموزش تاب آوري بر افزايش بهزيستي روان شناختي زنان نابارور

رابطه تاب آوری و سلامت و روان و مواد مخدر

مقایسه تاب‌آوری روانی در مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی با افراد سالم

رابطه تعالی معنوی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه

تدوين برنامه مداخله براي ارتقاي تاب آوري مبتني بر روايت شناسي شناختي و روان شناسي مثبت نگر

مقایسه تاب آوری درافراد معتاد ، غیرمعتاد و بهبود یافته

اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری و احساس تنهایی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربۀ عشق

انعطاف پذیری شناختی ، سبک های مقابله ای ، افسردگی و تاب آوری

اثربخشي آموزش تاب آوري بر فشار رواني دانش آموزان دختر دبيرستاني ساكن خوابگاه

تاب آوری ، مخاطره و سازگاری افراد دارای اختلال یادگیری

تدوین برنامه افزایش تاب آوری  دربرابراسترس و تاثیر آموزش آن بر..

اثربخشي آموزش خانواده محور بر سلامت روان و تاب آوري

تاب آوری در برابر وابستگی به مواد در پسران مردان وابسته و غیروابسته به مواد

پيش بيني بهزيستي معنوي سالمندان از طريق مولفه های سرمایه روان شناختی

ارتباط هوش معنوی با تاب اوری و ترجیح روش زایمان

رابطه تاب آوری کودکان کارو خلاقیت

تاب آوری و سرسختی با سبک های مقابله هیجان مدار ( دیابت یزد)

تاب آوری خانواده و ذهن آگاهی در آمادگی اعتیاد

رابطه بین هوش عاطفی ، هوش معنوی و تاب آوری

مقایسه تاب آوري و رفتارهاي پرخطر براساس ساختار انگیزشی در نوجوانان

اثز بخشی آموزش تاب آوری بر کاهش استرس والد گری مادران اوتیسم

تدوین برنامه پرورش تاب آوری و بررسی تاثیر آن

اثربخشی آموزش گروهی تفکر انتقادي بر خوداثرمندي اجتماعی و تابآوري

اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر میزان تاب آوری و مؤلفه های آن در خواهران و برادران کودکان دارای نشانگان داون

تدوين برنامه افزايش تاب آوري در برابر استرس و تأثير آموزش آن بر مؤلفه هاي كيفيت زندگي والدين داراي كودك كم توان ذهني خفيف

1

نقش هوش اخلاقی و اجتماعی در پیش بینی تاب‌آوری و کیفیت زندگی در والدین کودکان دارای اختلال یادگیری

هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی نقش هوش اخلاقی و اجتماعی در پیش بینی تاب‌آوری و کیفیت زندگی در والدین کودکان دارای اختلال یادگیری، می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و نمونه‌ی آماری این تحقیق شامل ۱۵۰ نفر از والدین کودکان  ناتوان یادگیری استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۳ بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری، داده‌ها از پرسشنامه‌ی هوش اخلاقی لنیک و کیل، مقیاس هوش اجتماعی تت، مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسن استفاده شد. سپس داده­ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین تاب‌آوری والدین با متغیر هوش اجتماعی (۴۲۳/۰=r)، خرده مقیاس درست کاری هوش اخلاقی (۵۴۴/۰=r)، خرده مقیاس بخشش هوش اخلاقی (۲۷۳/۰=r)، خرده مقیاس مسئولیت پذیری هوش اخلاقی (۲۸۲/۰=r) و خرده مقیاس دلسوزی هوش اخلاقی (۳۴۱/۰=r) رابطه‌ی مثبت و معنی دار وجود دارد. بین کیفیت زندگی والدین کودکان ناتوان یادگیری با متغیر هوش اجتماعی (۳۴۴/۰=r)، مؤلفه‌ی دلسوزی (۳۳۰/۰=r)، مؤلفه‌ی مسئولیت پذیری  (۲۳۳/۰=r)، مؤلفه‌ی بخشش (۴۴۶/۰=r) و مؤلفه‌ی درست کاری هوش اخلاقی (۲۵۳/۰=r) رابطه‌ی مثبت و مستقیم وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه  به روش Enter نشان داد که متغیر هوش اجتماعی و  خرده مقیاس‌‎های هوش اخلاقی در تبیین کیفیت زندگی ۶/۴۱% و  تاب‌آوری والدین دارای کودکان ناتوانی یادگیری ۴/۴۱%  سهم دارند.

نقش هوش اخلاقی و اجتماعی در پیش بینی تاب آوری