تأثیرآموزش مهارت های تاب آوری بر کیفیت زندگی پرستاران

0

تأثیرآموزش مهارت های تاب آوری بر کیفیت زندگی کاری پرستاران و ارتقای کیفیت زندگی کاری پرستاران نقش بسزایی در بهبود عملکرد آنها دارد.

پرستاری شغل پر استرسی است.

مهارت های تاب آوری به برستاران کمک می کند تا بهتر با شرایط سخت کاری و انتظارات زیاد دیگران کنار بیایند.

این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش مهارت های تاب آوری بر کیفیت زندگی کاری پرستاران پرداخت.

مواد و روش کار: این مطالعه کنترل تصادفی شده در سال ۱۳۹۴ بر روی ۶۰ پرستار یکی از بیمارستان های خصوصی شهر تهران که به صورت تصادفی به دو گروه آزمون (۳۰ نفر) و شاهد (۳۰ نفر) تقسیم شدند، انجام شد.

پرستاران گروه آزمون، آموزش های نظری کیفیت زندگی کاری، استرس و فرسودگی شغلی و تاب آوری را در دو جلسه ی سه ساعتی دریافت کردند.

سپس، آموزش های عملی مهارت های تاب آوری در ۹ جلسه ۵/۱ ساعتی به صورت هفتگی به آنها ارائه شد.

از یک پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معتبر شامل ۹ بعد و ۳۶ گویه برای جمع آوری داه های قبل و پس از اجرای مداخله آموزشی استفاده شد.

داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS17 تحلیل شدند.

یافته ها: میانگین کیفیت زندگی کاری پرستاران در گروه آزمون از ۶۸/۲ به ۰۱/۳ از ۵ امتیاز رسیده (۳/۱۲ درصد افزایش) و آزمون تی زوج این اختلاف را از نظر آماری معنادار نشان داد (۰۰۳/۰=p). کیفیت زندگی کاری برستاران در گروه شاهد، در شروع و پایان مطالعه، تفاوت آماری معنادار نداشت (۲۱۴/۰=p).

 

مداخله آموزشی بیشترین تأثیر مثبت را بر ابعاد حل مشکلات فردی، مشارکت در سازمان، ارتقای شغلی، امنیت شغلی و حقوق و دستمزد پرستاران گروه آزمون داشته است.

بحث و نتیجه گیری: آموزش منجر به ارتقای مهارت های تاب آوری برستاران و در نتیجه کاهش استرس شغلی و افزایش کیفیت زندگی کاری آنها شد.

 

تأثیرآموزش مهارت های تاب آوری
بر کیفیت زندگی کاری پرستاران یک مطالعه کنترل تصادفی شده

 

 

تأثیرآموزش مهارت های تاب آوری بر کیفیت زندگی کاری پرستاران

 

علاقه مندان به مطالعه بیشتر در تاب آوری پرستاران و پیراپزشکان و میتوانند به کتاب پزشک تاب آور اثر جان ، دی ، کلی  از انتشارات رشد مراجعه فرمایند .این کتاب با ترجمه محمدرضا مقدسی و عفت توسط انتشارات رشد منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است .

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.