مرور برچسب

تاب آوری کادر درمان

ارتباط تاب آوری با تعهد حرفه ای در پرستاران بخش های ویژه

ارتباط تاب آوری با تعهد حرفه ای در پرستاران بخش های ویژه پرستاران بخش های ویژه با عوامل تنش زای فراوانی روبرو هستند. یکی از مهم ترین توانایی های انسان که در شرایط سخت و فشارهای روانی، باعث سازگاری موثر با عوامل تنش زا شده تاب آوری می…

رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران

پرستاران با استرسهای مختلف شغلی روبرو هستند که به دلیل ویژگیهای شخصیتی متفاوتی که دارند بصورت گوناگونی با استرس برخورد می کنند و سلامت روان آنها تحت تاثیر ویژگیهای شخصیتی قرار می گیرد.