آموزش برنامه تاب آوری بر خشم دانش آموزان

0

آموزش برنامه تاب آوری و بررسی اثر بخشی آن موضوه اصلی این مطالعه بوده است

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری بر کنترل خشم و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان تکانشور بود.

پژوهش حاضر به شیوه‏ی نیمه ‏آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل اجرا شد.

 

جامعه‏ ی آماری پژوهش را کلیه‏ ی دانش آموزان دبیرستان شهید غفاری شهرستان کامیاران در سال ۹۵-۹۴ تشکیل می‏دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه

‏گیری خوشه ای، ۳۰ نفر که در پرسشنامه‏ ی تکانشوری بارات نمره‏های بالایی داشتند انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) جایگزین شدند.

آزمودنی های گروه آزمایش، آموزش تاب آوری را طی ۹ جلسه۶۰ دقیقه ای دریافت نمودند در حالی که گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد.

 

برای جمع‏ آوری داده‏ ها از پرسشنامه‏ ی خشم ﺣﺎﻟﺖ-ﺻﻔﺖ اسپیلبرگر و پرسشنامه‏ ی بهزیستی روان شناختی ریف استفاده شد.

داده‏ ها با روش آماری کورایانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایح تجزیه و تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش تاب آوری می تواند موجب بهبودی بهزیستی روان شناختی و کنترل خشم دانش آموزان تکانشور شود.

بنابراین، توجه به اثربخشی آموزش تاب آوری بر متغیرهای مرتبط بابهزیستی روان شناختی و کنترل خشم در دانش آموزان تکانشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

 

اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری بر خشم و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان تکانشور

 

 

 

آموزش برنامه تاب آوری و بررسی اثر بخشی آن موضوع اصلی این مطالعه بوده است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.