اثربخشي آموزش برنامه تاب آوري بر خشم و بهزيستي روان شناختي دانش آموزان تكانشور

هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش برنامه تاب آوري بر كنترل خشم و بهزيستي روان شناختي دانش آموزان تكانشور بود. پژوهش حاضر به شيوه‏ي نيمه ‏آزمايشي با طرح پيش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه كنترل اجرا شد.

جامعه‏ ي آماري پژوهش را كليه‏ ي دانش آموزان دبيرستان شهيد غفاري شهرستان كامياران در سال ۹۵-۹۴ تشكيل مي‏دادند كه از ميان آنها با استفاده از روش نمونه‏گيري خوشه اي، ۳۰ نفر كه در پرسشنامه‏ ي تكانشوري بارات نمره‏هاي بالايي داشتند انتخاب و به طور تصادفي در گروه آزمايش (۱۵ نفر) و كنترل (۱۵ نفر) جايگزين شدند. آزمودني هاي گروه آزمايش، آموزش تاب آوري را طي ۹ جلسه۶۰ دقيقه اي دريافت نمودند در حالي كه گروه گواه هيچ گونه مداخله اي دريافت نكرد.

براي جمع‏ آوري داده‏ ها از پرسشنامه‏ ي خشم ﺣﺎﻟﺖ-ﺻﻔﺖ اسپيلبرگر و پرسشنامه‏ ي بهزيستي روان شناختي ريف استفاده شد. داده‏ ها با روش آماري كورايانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايح تجزيه و تحليل كوواريانس چندمتغيري نشان داد كه آموزش تاب آوري مي تواند موجب بهبودي بهزيستي روان شناختي و كنترل خشم دانش آموزان تكانشور شود. بنابراين، توجه به اثربخشي آموزش تاب آوري بر متغيرهاي مرتبط بابهزيستي روان شناختي و كنترل خشم در دانش آموزان تكانشور از اهميت ويژه اي برخوردار است.

اثربخشي آموزش برنامه تاب آوري بر خشم و بهزيستي روان شناختي دانش آموزان تكانشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.