اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر سلامت روان سربازان

0

اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر سلامت روان سربازان

ورود به سربازی سلامت روانی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.

یکی از راهکارهای بهبود سلامت روان افراد یادگیری مهارت های تاب آوری است.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر سلامت روان سربازان بود.

روش: نوع مطالعه پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل سربازان وظیفه ستاد انتظامی کرمانشاه بودند که از بین آن ها تعداد ۳۰ نفر به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند.

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ۲۸ سؤالی سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلر، ۱۹۷۹) استفاده شد.

گروه آزمایش طی ۱۰ جلسه تحت (به مدت ۷۵ دقیقه و هفته ای دو جلسه) آموزش قرار گرفتند،

سپس نتایج با استفاده از تحلیل کواریانس تحلیل شدند. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که مداخله آموزش مهارت های تاب آوری در افزایش سلامت روان سربازان در گروه آزمایش تأثیر معنی داری داشته است (۰۱/۰> p ).

نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که برنامه آموزش مهارت های تاب آوری موجب افزایش سلامت روان سربازان می شود؛ بنابراین این برنامه آموزشی و کارگاه ها و تشکیل گروه های مشاوره و حمایتی می تواند جزء برنامه های مداخلاتی در جهت بهبود سلامت سربازان مورداستفاده قرار گیرند

 

 

اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر سلامت روان سربازان

 

اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر سلامت روان سربازان

بنابر همین گزارش از خانه تاب آوری تاب آوری سربازان، به ویژه در وظایف نظامی، عاملی حیاتی در توانایی آنها برای مقابله با استرس، ضربه و موقعیت های چالش برانگیز ایشان است.

برنامه‌های تحقیقاتی و آموزشی بر اهمیت تاب‌آوری در پرسنل نظامی برای افزایش عملکرد و رفاه آنها تأکید می‌کند.

سربازان برای توسعه تاب آوری از طریق راهبردهای مختلف، از جمله آموزش روانی، آمادگی جسمانی و رفتارهای انطباقی آموزش می بینند. برنامه هایی مانند Comprehensive Soldier Fitness (CSF) بر ایجاد تاب آوری برای بهبود پاسخ به سختی ها و کاهش خطر اختلال استرس پس از سانحه و تاب آوری نظامیان تمرکز می کند.

   نظامیان تاب آور ویژگی هایی مانند خودآگاهی، خودتنظیمی، خوش بینی، چابکی ذهنی و ارتباطات بین فردی قوی را از خود نشان می دهند.

ارتش یا سایر نیرهای نظامی و انتظامی دنیا نیاز به تاب آوری فردی و تیمی را برای بهینه سازی آمادگی و عملیات مورد توجه قرار داده اند.

آموزش تاب آوری برای نظامیان شامل ترکیبی از آموزش های روانی و بدنی است

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 − یک =